Home > Ako pomahame > Humanitárne a post-humanitárne projekty

Humanitárne a post-humanitárne projekty

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

   

Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc je prejavom solidarity s ľuďmi v krajinách postihnutých prírodnými katastrofami, občianskymi vojnami či spoločenskými konfliktami. Podstatou je zníženie negatívnych vplyvov  humanitárnych kríz, záchrana ľudských životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, stavu hladu a podvýživy alebo v porovnateľných núdzových situáciách, ako aj preventívne a pohotovostné programy, najmä v obzvlášť rizikových oblastiach.

 

Humanitárne a post-humanitárne projekty sú predkladané v rámci výziev, ktoré reagujú na naliehavé, ako aj pretrvávajúce humanitárne potreby v teritóriách postihnutých ozbrojenými konfliktami, prírodnými katastrofami alebo inými krízovými situáciami. Podmienky poskytovania humanitárnej pomoci bude podrobnejšie upravovať Stratégia humanitárnej pomoci SR, ktorá bude vypracovaná v priebehu roku 2019. ODA SR kladie väčší dôraz na prepájanie humanitárnych a rozvojových aktivít, tak aby bol po vyriešení bezprostredných humanitárnych potrieb v postihnutom teritóriu zabezpečený prechod k realizácii rozvojových intervencií.

Humanitárna pomoc tvorí neoddeliteľnú súčasť oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA SR), riadi sa však istými špecifikami oproti rozvojovej pomoci, a to pre potrebu urýchlene a flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky krajín postihnutých humanitárnymi krízami. Zabezpečovanie humanitárnej pomoci je dynamický proces, ktorý si vyžaduje vlastné nástroje a mechanizmy rozhodovania. V rámci ODA je pre humanitárnu pomoc vyčlenená rozpočtová položka, ktorá nepodlieha schvaľovaniu vládou Slovenskej republiky, ale o rozdelení financií rozhoduje priamo minister zahraničných vecí. Finančná pomoc tak môže byť poskytnutá rýchlo a adresne. Humanitárna pomoc je poskytovaná aj krajinám, ktoré nepatria medzi prioritné krajiny rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.

Základným dokumentom na poskytovanie humanitárnej pomoci je Mechanizmus poskytovania slovenskej humanitárnej pomoci do zahraničia, ktorý bol schválený 12. 4. 2006 vládou Slovenskej republiky. Slovensko poskytuje humanitárnu pomoc v súlade so základnými princípmi humanitárnej pomoci EÚ. Na úrovni EÚ poskytuje humanitárnu pomoc sekcia Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO - European Humanitarian Aid and Civil Protection), ktorá podporuje projekty zamerané na prevenciu a pomoc v ohrozených oblastiach.

Humanitárna pomoc sa poskytuje formou finančných príspevkov a materiálnej pomoci. Realizátormi humanitárnej pomoci SR sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR). MZVEZ SR je koordinačným orgánom. Pri humanitárnej činnosti poskytuje okamžitú a post-humanitárnu pomoc prostredníctvom výziev na dotácie, ako aj finančnú humanitárnu pomoc. MV SR poskytuje materiálnu, záchranársku a poradenskú humanitárnu pomoc.

Pri poskytovaní humanitárnej pomoci je partnerom MZVEZ SR aj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR). Medzi ďalších partnerov patria iné ústredné orgány štátnej správy a slovenské humanitárne organizácie. SR spolupracuje aj s agentúrami systému OSN (UNHCR, UNICEF atď), organizáciami Červeného kríža a Červeného polmesiaca či Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Koordinácia s ostatnými donormi umožňuje znižovať náklady na prepravu humanitárneho materiálu. Hlavnou výzvou na zefektívnenie poskytovania humanitárnej pomoci je posilnenie kapacít aktérov, budovanie silnejších partnerských väzieb, zvýšenie flexibility a adresnosti poskytnutej pomoci a vytvorenie transparentného systému dlhodobej spolupráce medzi MZVEZ SR a humanitárnymi organizáciami.