Home > Ako pomahame > Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

    

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci

Dobrovoľníctvo
Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva, aby podporila aktívne občianstvo v krajinách EÚ pretože si uvedomuje, že medzinárodné dobrovoľníctvo podporuje rozvoj dialógu medzi kultúrami, posilňuje solidaritu a vzájomné porozumenie národov a poskytuje inovatívne odpovede na novovznikajúce sociálne problémy. Vláda Slovenskej republiky si takisto uvedomila dôležitosť dobrovoľníckej činnosti a prijala zákon, ktorý priniesol uznanie a zviditeľnenie dobrovoľníctva zo strany štátu a zlepšenie ochrany dobrovoľníkov, najmä pri ich činnosti v zahraničí v rámci rozvojových programov. V minulosti tento typ programu nebol súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky (ODA SR), od roku 2012 je už dobrovoľníctvo definované a využívané ako jeden z nástrojov ODA SR.

Vysielanie dobrovoľníkov/expertov-dobrovoľníkov v rámci ODA SR
Dobrovoľníctvo v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci podporuje dosahovanie cieľov slovenskej ODA v rozvojových krajinách, vytvára dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v rôznych krajinách. SR podporou dobrovoľníctva tiež pripravuje odborníkov pre rozvojovú spoluprácu, pretože na Slovensku je nedostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov v tejto oblasti. Na slovenských vysokých školách nie je možné získať komplexné akademické vzdelanie v odbore rozvojové štúdie, preto sa pomocou vysielania dobrovoľníkov/expertov-dobrovoľníkov formuje skupina odborníkov s praktickými skúsenosťami s rozvojovou problematikou. Rovnako sa zvyšuje verejné povedomie u občianskej spoločnosti o rozvojových témach a dôležitosti rozvojovej spolupráce. Samotní dobrovoľníci získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, jazykové znalosti, nové praktické zručnosti a odborné skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré nie je možné získať prácou na Slovensku.

Dobrovoľnícke/expertné vysielanie v rámci ODA SR je v súlade s jej cieľmi, teritoriálnymi a sektorovými prioritami zadefinovanými v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráci SR na roky 2019-2023, aby sa dosiahla efektivita a koherentnosť poskytovanej pomoci. Časť aktivít však môže byť realizovaná aj v iných krajinách a sektoroch, aby sa rozšírili kapacity slovenských subjektov a zvýšila sa flexibilita ODA na aktuálne výzvy. Dobrovoľníci nemajú slúžiť ako náhrada za domáci personál, ale naopak ho doplňovať, prípadne podporovať budovanie miestnych kapacít.

Mechanizmus vysielania slovenských dobrovoľníkov/expertov-dobrovoľníkov
Podporujeme vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov vo vekovej kategórii od 18 rokov, ktorí majú slovenskú štátnu príslušnosť s cieľom širšie zapájať jednak mladých ľudí do rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a taktiež vyššiu vekovú kategóriu s účelom rozširovať sieť ľudí s profesionálnym záujmom o rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc a prispievať tak k efektívnemu zdieľaniu a odovzdávaniu know-how a získanej expertízy.
Dobrovoľníci/experti-dobrovoľníci vykonávajú rozvojové aktivity bezodplatne s podporou vysielajúcej neziskovej organizácie, ktorá zabezpečuje ich umiestnenie v hostiteľskej organizácii, a takisto po návrate dobrovoľníkov/expertov-dobrovoľníkov ich zapája do budovania verejného povedomia o rozvojovej spolupráci. Dĺžka dobrovoľníckeho vyslania je minimálne 3 mesiace a maximálne 12 mesiacov. Dĺžka expertného vyslania je minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov sa riadi programovým dokumentom schváleným MZVEZ SR

KONCEPCIA VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV

Žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu s povinnými prílohami:
1. V listinnej podobe na adresu SAMRS alebo do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
2. Do Grant management systému (elektronicky)

Dotácie na vyslanie dobrovoľníka/experta-dobrovoľníka sa môžu schváliť aj bez personálnej nominácie, zástupcovia MZVEZ SR a SAMRS môžu byť prizývaní na výberové konanie dobrovoľníka/experta-dobrovoľníka, výber však spadá do odbornej kompetencie a zodpovednosti subjektu uchádzajúceho sa o príspevok z programu MZVEZ SR.

Hodnotiace kritéria pre uvedené žiadosti o dotáciu:

  • Relevantnosť projektu
  • Náplň práce a relevantnosť k potrebám komunity
  • Prínos pre miestnu komunitu a budovanie kapacít slovenských subjektov
  • Prínos pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc
  • Predchádzajúce skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou

Kontaktné údaje
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7
811 04 Bratislava

Mgr. Katarína Kucharik Jarošová
projektová a finančná manažérka
Dobrovoľníci
katarina.jarosova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2602