Home > Grant manazment > Príručky/Formuláre/Schémy

Príručky/Formuláre/Schémy

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Finančná príručka - platná pre projekty schválené v roku 2020:
Finančná príručka 
Financial Guide 2020 + Annex 1, Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 5, Annex 6, Annex 7, Annex 8, Annex 9

 

Príloha č. 1: Vzor pracovného výkazu
Príloha č. 2: Vzor priebežnej správy
Príloha č. 3: Vzor záverečnej správy
Príloha č. 4: Vzor vyúčtovania nákladov
Príloha č. 5: Vzor žiadosti o platbu (platí aj pre dobrovoľnícke projekty) 
Príloha č. 6: Vzor preberacieho protokolu
Príloha č. 7: Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 8: Vzor zápisu z vykonaného prieskumu trhu
Príloha č. 9: Vzor sumarizačného výkazu pre ostatný personál
Formulár žiadosti o zmenu/presun v rozpočte

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev

Dodatok č. 1 ku schéme minimálnej pomoci

Manuál PPP

Finančná príručka PPP
 

Finančná príručka platná pre projekty schválené v roku 2019:
Finančná príručka
Príloha k FP č. 1 Vzor pracovného výkazu
Príloha k FP č. 2 Priebežná správa
Príloha k FP č. 3 Záverečná správa
Príloha k FP č. 4 Vzor vyúčtovania nákladov
Príloha k FP č. 5 Žiadosť o platbu (platí aj pre dobrovoľnícke projekty)
Príloha k FP č. 6 Vzor preberacieho protokolu
Príloha k FP č. 7 Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
Príloha k FP č. 8 Vzor zápisu z prieskumu
Príloha k FP č. 9 Vzor sumarizačného hárku - personálne výdavky

Formulár žiadosti o zmenu/presun v rozpočte 

FINANCIAL GUIDE 2019 with 9 ANNEXES

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít slovenských podnikateľských subjektov 

Manuál PPP 
Finančná príručka PPP

 

Finančná príručka (1/2018) platná pre projekty schválené v roku 2018:
Finančná príručka
Príloha k FP č. 1 Vzor pracovného výkazu
Príloha k FP č. 2 Priebežná správa
Príloha k FP č. 3 Záverečná správa
Príloha k FP č. 4 Vzor vykazovania plnenia merateľných ukazovateľov
Príloha k FP č. 5 Vzor vyúčtovania nákladov
Príloha k FP č. 6 Žiadosť o platbu
Príloha k FP č. 7 Vzor preberacieho protokolu
Príloha k FP č. 8 Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov    (vzor.doc)
Príloha k FP č. 9 Vzor zápisu z prieskumu trhu
Príloha k FP č. 10 Vzor sumarizačného hárku - personálne výdavky 

Aktualizácia postupov verejného obstarávania projektov SlovakAid s účinnosťou od 1.1.2019

FINANCIAL GUIDE 1/2018 with 10 ANNEXES

 

Finančná príručka (1/2016) platná pre projekty schválené v roku 2016 a 2017: 
Finančná príručka
Krížový pracovný výkaz
Pracovný výkaz
Vyúčtovanie nákladov
Kapitálové výdavky
Žiadosť o úhradu platby
Priebežná správa
Záverečná správa
Preberací protokol
Správa nezávislého audítora
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotáci

 

Formuláre pre humanitárne projekty (2016/2017): 
Formulár pre priebežnú správu pre humintárne projekty
Formulár pre záverečnú správu pre humanitárne projekty 

 

ARCHÍV:

Finančná príručka (1/2014) platná pre projekty schválené v roku 2015:
Finančná príručka

Finančná príručka (1/2014) platná pre projekty schválené v roku 2014:
Finančná príručka

 

CRS kódy
Grant manažment IS - príručka pre používateľa


Prezentácia zo školenia finančných manažérov (8.12.2014)

/sites/default/files/priloha_k_fn_c._3_zaverecna_sprava_0_edit.doc