Home > Grantove vyzvy 2019 > PPP - Podpora nových podnikateľských partnerstiev

PPP - Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci Programu podnikateľských partnerstiev.

Cieľom výzvy je Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.

Dátum uzatvorenia výzvy je 10.5.2019 

(z dôvodu technických problémov s GM elektronickým systémom SAMRS predĺžila termín zo 7. mája 2019 na 10. mája 2019)  

SAMRS/2019/PPP - Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 - Formulár matice logického rámca projektu

Príloha č. 3:

Rozpočet PPP - príprava 

Rozpočet PPP - realizácia

Príloha č. 4 - Formulár personálnej matice

Príloha č. 5 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu

Príloha č. 6 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 7 - Technická špecifikácia

Manuál PPP

Finančná príručka PPP

Zoznam CRS kódov

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,

- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7811 04 Bratislava 

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 7.5.2019. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 7.5.2019 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.