Home > Grantove vyzvy 2020 > Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania - SAMRS/2020/EK/1

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania - SAMRS/2020/EK/1

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojovej spolupráce SR na rok 2020. 

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania - SAMRS/2020/EK/1 

Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 - Formulár rozpočtu projektu

Príloha č. 3 -  Formulár personálnej matice

Príloha č. 4 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu

Príloha č. 5 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SlovakAid

Finančná príručka 2020

Zoznam CRS kódov 

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 09.03.2020. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 09.03.2020 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.