Home > Novinky > PRI VŠETKÝCH NAŠICH AKTIVITÁCH KLADIEME DÔRAZ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENU KLÍMY

PRI VŠETKÝCH NAŠICH AKTIVITÁCH KLADIEME DÔRAZ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENU KLÍMY

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Ochrana životného prostredia je nepochybne jednou z kľúčových výziev súčasnosti, a preto stále hľadáme cesty, ako naše poslanie napĺňať efektívnejšie. Z toho dôvodu kladieme dôraz na environmentálny aspekt SlovakAid projektov.

Celkovo v 6 krajinách (Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Moldavsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Ukrajina) poskytlo Slovensko finančnú pomoc prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev v rokoch 2015 až 2019. Takmer 762 000 eur bolo určených na podporu informovania verejnosti o ekologickom prístupe v rôznych oblastiach, zavedenie technických inovatívnych riešení a postupov. Na Ukrajine pomohli projekty preniesť do praxe bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov do produktov využívaných v intenzívnom ekologickom poľnohospodárstve – v rastlinnej špecializovanej výrobe; spracovať variantnú štúdiu o súčasnom stave manažmentu vody a odpadových vôd s odporúčaniami pre ďalšie kroky; zabezpečiť adekvátne technické vybavenie na profesionálne spracovávanie projektových dokumentácií environmentálnych stavieb podľa EÚ štandardov, vyškolenie personálu na prácu s takýmto zariadením, spracovanie konkrétnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie environmentálnej stavby. V Severnom Macedónsku sa aplikovalo pestovanie liečivých rastlín na výrobu biopesticídov s cieľom zmierniť ekologický dopad používania syntetických pesticídov v poľnohospodárstve ako aj u malospotrebiteľov - drobných záhradkárov, domácnosti a farmárov. V Srbsku sa podarilo zaviesť pilotné zariadenia na zhodnocovanie odpadov, projekty v MoldavskuGruzínsku sa zamerali na zabezpečenie čistenia a znižovania industriálnej spotreby pitnej vody prostredníctvom moderných riešení vo vytipovaných oblastiach, najmä ohrozených zvýšeným rizikom kontaminácie pesticídmi. V Bosne a Hercegovine bol implementovaný unikátny prístup na zvýšenie energetickej efektivity objektu použitím ECO PACKET INFRA, t.j. podporou energetickej bezpečnosti a alternatívnych zdrojov znížením energetickej spotreby verejných budov zavádzaním úsporných technologických procesov.

V rámci Programu vysielania dobrovoľníkov realizuje ADRA Slovensko z finančnej podpory SlovakAid s rozpočtom 13 300 eur projekt v Moldavsku. V spolupráci s hostiteľskou organizáciou EcoVisio aktivizuje a vzdeláva vyslaný dobrovoľník miestne komunity v oblasti environmentalistiky, zameriava sa na zvyšovanie povedomia o udržateľnom hospodárstve, napomáha pri implementácii a monitorovaní terénnych projektov, poskytuje poradenstvo pre sociálne podnikanie a participuje na verejných podujatiach zameraných na šírenie informácií a osvety v oblasti ekológie.

Zatiaľ najrozsiahlejší ekologicky orientovaný spoločný projekt krajín V4 v hodnote 1,9 milióna eur je v súčasnosti realizovaný v Keni. Zameriava sa na podporu rozvoja pobrežných provincií Kilifi, Kwale a Lamu zvýšením potravinovej bezpečnosti, zlepšením socioekonomickej situácie 15 tisíc malých farmárov a vytvorením nových pracovných miest prostredníctvom BIO a Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu. V praxi sa realizujú tréningy pre farmárov na založenie škôlok sadeníc v týchto regiónoch, školenia v poľnohospodárskych praktikách a s tým spojená distribúcia kvalitných sadeníc kešu a sezamu. Od júla 2019 je produkcia kešu orechov v projekte Fair Trade certifikovaná cez World Fair Trade Organisation). Vysadenie 900 000 nových kešu stromov a orezávanie na regeneráciu existujúcich stromov má zároveň pozitívny dopad na sekvestráciu uhlíka, objem skleníkových plynov, zadržiavanie pôdy, biodiverzitu a zmenu podnebia. Kapacita uvedeného počtu stromov absorbovať emisie uhlíka bude predstavovať 50 miliónov kilogramov CO2 ročne.

SAMRS zároveň aktívne používa nástroj oficiálnej rozvojovej pomoci SR – Sharing Slovak Expertise, v rámci ktorého sú podporované vzdelávacie a sieťovacie aktivity odborníkov z partnerských krajín na Slovensko, zo všetkých spomeňme návštevu albánskej delegácie, ktorých študijná cesta v júni 2019 bola zameraná na skúsenosti našej krajiny v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie v rámci obehového hospodárstva EÚ, alebo novembrovú návštevu macedónskej a srbskej delegácie na druhom Európskom fóre pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum.

V priebehu rokov 2014 až 2019 sme podporili 12 mikrograntov v oblasti ochrany životného prostredia v 7 krajinách (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo,  Moldavsko, Srbsko a Severné Macedónsko) v objeme 69 350 eur. Sústredili sa na budovanie verejného povedomia o ochrane životného prostredia pomocou separovania a recyklovania odpadu, na ochranu životného prostredia aktívnym prístupom - zbieraním odpadkov, výrobou umeleckých diel z odpadových materiálov, či výsadbou mladých stromov na plochách po nekontrolovaných výruboch. Rovnako dôležité bolo pri implementácii projektov vzdelávanie mládeže v oblasti klimatických zmien a globálneho otepľovania a informovanie miestneho obyvateľstva o aktuálnych environmentálnych problémoch v ich bezprostrednom okolí. Projekty poskytli podporu od vybavenia školského chemického laboratória strednej školy na skúmanie kvality životného prostredia, najmä vody, zakúpenia strojov a nevyhnutného materiálu na čistenie ulíc a chodníkov počas letných a zimných mesiacov, až po identifikáciu území, infikovaných skládkami odpadov, zostavenie distribučnej mapy, určenie smeru trvalých a dočasných vodných tokov v krasových formách, ktoré sú kontaminované tuhými odpadmi.

SAMRS sa hlási k spoločenskej zodpovednosti a kontinuálne aplikuje pozitívne zmeny aj v priestoroch SAMRS. SAMRS sa zapojila do projektu Kancel bez koša, ktorý organizuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky a jeho cieľom je zlepšenie manažmentu odpadu a triedenie v kanceláriách, ako i zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie formou správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadov v práci. Ideálom je netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať tu žiadne koše. Zamestnanci SAMRS sa pravidelne zúčastňujú workshopov organizácie INCIEM.