Home > Novinky > U NÁS DOMA V SAMRS: hľadáme do tímu kolegu/kolegyňu

U NÁS DOMA V SAMRS: hľadáme do tímu kolegu/kolegyňu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

 

Asistent/Asistentka SAMRS
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto práce
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
trvalý pracovný pomer  

Termín nástupu
1.9.2020

Odmena (v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
800 – 1000 € (podľa typu vzdelania a praxe)

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Komplexné zabezpečovanie chodu sekretariátu SAMRS
 • Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry
 • Archivácia projektovej dokumentácie SAMRS
 • Zabezpečenie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správy strojov, prístrojov a zariadení, napr. kopírka, skartovačka, kávovar)
 • Nákup hmotného investičného majetku
 • Spracovanie podkladov a evidencie pre tuzemské a zahraničné pracovné cesty
 • Informačné, organizačné a evidenčné práce sekretariátu, administratívnu a organizačnú podporu zamestnancov SAMRS
 • Organizáciu denného programu R SAMRS, vybavovanie telefónnych hovorov a organizovanie návštev porád, konferencii, workshopov a informačných dní
 • Spracovanie záznamov z porád a rokovaní, evidovanie úloh, sledovanie termínov plnenia úloh a sledovanie ich dodržiavania
 • Komunikácia so zahraničnými partnermi v angličtine
 • Komunikácia s poskytovateľmi služieb SAMRS
 • Riadenie dokumentácie a záznamov SAMRS podľa podmienok SMK ISO
 • Vybavovanie bežnej korešpondencie a elektronickej pošty prichádzajúcej z externého prostredia
 • A ďalšie činnosti podľa opisu pracovných činností.

 

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi do: 31.07.2020
IBA v elektronickej podobe:
monika.suslova@slovakaid.sk

V predmete emailu  označiť: VK asistent/ka SAMRS

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu určitú/po 1. roku na dobu neurčitú.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom  Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk  alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Požadované vzdelanie:
Stredoškolské vzdelanie s maturitou, prípadne VŠ I. stupeň (ekonomického zamerania - výhodou)
Angličtina (minimálne B2)

Ostatné znalosti
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Spracovávanie objednávok v SAP - výhodou

Počet rokov praxe
Minimálne 2 roky v pozícii asistentky/recepčnej

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Flexibilnosť, spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS – SlovakAid) bola zriadená vo forme rozpočtovej organizácie MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce.

Adresa spoločnosti
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
http://www.slovakaid.sk

 

 

V Bratislave, 20.07.2020.