Domov > Novinky > Program podnikateľských partnerstiev 2017/1

Program podnikateľských partnerstiev 2017/1

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Program podnikateľských partnerstiev

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci Programu podnikateľských partnerstiev.

Cieľom programu podnikateľských partnerstiev je mobilizácia súkromných finančných zdrojov na posilnenie rozvojových aktivít, vytváranie nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov a prijímateľskej krajiny.

Hlavným cieľom výzvy je podporenie začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, s cieľom podpory sociálno-ekonomického rozvoja miestneho obyvateľstva (tvorba pracovných miest, budovanie kapacít partnerov, zabezpečenie dostupnosti základných tovarov a služieb a pod.).

Program podnikateľských partnerstiev:
SAMRS/2017/PPP/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument
Rozpočet projektu
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:
Finančná príručka
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
Zadávacie podmienky pre výber personálu - vzor
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov

Usmernenie pre vykonávanie kontroly z poskytnutej dotácie

 

Tlačená verzia žiadosti musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariát agentúry alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 12.5.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.