Domov > Novinky > Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností 2017/1

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností 2017/1

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018  nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid:

Program rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko

Výzva SAMRS/2017/AFG/1
Výzva SAMRS/2017/KE/1
Výzva SAMRS/2017/MD/1

Program odovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán

Výzva SAMRS/2017/UA/1
Výzva SAMRS/2017/VP/1
Výzva SAMRS/2017/ZB/1

Žiadosť o dotáciu:

Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:

Projektový dokument                
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Matica logického rámca
Matica logického rámca RRF pre Výzvu SAMRS/2017/MD/1
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
Zadávacie podmienky pre výber personálu - vzor
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov

Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 12.5.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.