Domov > Novinky > EÚ kofinancované projekty 2017/1

EÚ kofinancované projekty 2017/1

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora slovenských subjektov, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA, posilnenie podielu SR na európskej rozvojovej spolupráci a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie.

 
Výzva SAMRS/2017/EK/1
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:
Formulár projektového dokumentu
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty
Program školení

Ostatné dokumenty:
Finančná príručka
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
OECD CRS kódy
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty

Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty
Zadávacie podmienky pre výber personálu - vzor
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov

Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 12.5.2017. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.