Domov > Novinky > Rozvojové vzdelávanie 2017/2

Rozvojové vzdelávanie 2017/2

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Rozvojové vzdelávanie

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len “žiadosť”) na projekty rozvojovej spolupráce SR v roku 2017.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je začleňovanie princípov a tém globálneho a rozvojového vzdelávania do vzdelávacích programov na vysokých školách.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania:
SAMRS/2017/RV/2

Žiadosť o dotáciu:
žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument   
Matica logického rámca
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Program školení 
Technické špecifikácie
Plán implementácie
Zoznam partnerských organizácií

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu - vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty


Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 14.9.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 14.9.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.