Domov > Novinky > Hľadáme projektových a finančných manažérov/manažérky

Hľadáme projektových a finančných manažérov/manažérky

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

 

   Názov pozície:               Projektový a finančný manažér/manažérka

               Forma:               Trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu:               1.7.2018                                     

            Odmena:               1000 - 1300 eur

 

Zodpovedá za:

 • riadne, včasné a kontinuálne plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákonov a strategických dokumentov oficiálnej rozvojovej pomoci na príslušný rok,
 • kompletný projektový a finančný manažment projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Zabezpečuje:

 • prípravu výziev, interných smerníc a opatrení, metodických usmernení SAMRS (napr. Finančná príručka) a obsahových vstupov do strategických dokumentov (napr. Zameranie),
 • kompletné projektové riadenie, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR,
 • poskytovanie usmernení žiadateľom a prijímateľom v procese podávania žiadostí a počas celej implementácie projektu, vrátane procesu zúčtovania,
 • komplexné administratívne a obsahové hodnotenie predložených žiadostí v rámci vyhlásených výziev,
 • prípravu zmlúv o poskytnutí dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce SR,
 • vecnú stránku zmlúv a dohôd vrátanie zabezpečenia plnenia zmluvných podmienok, ktoré sa zakladajú medzi SAMRS a prijímateľom,
 • kontrolu a overovanie žiadostí o zmeny v projektoch a rozpočtoch počas implementácie,
 • kontrola a vyhodnocovanie priebežných a záverečných správ k projektom,
 • kontrolu hospodárneho vynaloženia prostriedkov v rámci dotácií, poskytnutých prijímateľom na základe zmlúv so SAMRS, zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 392/2015 Z.z. o  rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • overovanie oprávnenosti výdavkov a kontrola prislúchajúcich účtovných dokladov pri zúčtovaní dotácií a iných nástrojov rozvojovej spolupráce,
 • analýzu nedostatkov a nezrovnalostí zistených vlastnou vecnou a finančnou kontrolnou činnosťou a ich oznamovanie príslušným riadiacim zamestnancom SAMRS,
 • kontrolu správnosti a účelnosti navrhovaných nápravných opatrení a následnú kontrolu ich plnenia,
 • výkon finančnej kontroly v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • koordináciu prípravy podkladov na prevod finančných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov rozvojovej pomoci, na základe medzinárodných zmlúv, s ktorými nakladá SAMRS prostredníctvom rozpočtovej kapitoly/ finančných vzťahov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
 • poskytovanie súčinnosti audítorskej firme pri kontrole vyúčtovania projektov,
 • monitoring čerpania dotácie, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov a o riadení projektov v rámci informačných systémov (napr. RisDev, GMS atď.),

Požadujeme:

 • VŠ II. stupňa
 • skúsenosti s projektovým a finančným manažmentom
 • znalosť anglického jazyka (úroveň B2)

 

V prípade záujmu pošlite Váš životopis spolu s krátkym motivačným listom na jitka.navratilova@slovakaid.sk. Termín podania prihlášok je do 31.05.2018.