Domov > Novinky > Hľadáme vedúceho/-cu organizačného oddelenia

Hľadáme vedúceho/-cu organizačného oddelenia

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

   Názov pozície:               Vedúci/-ca organizačného oddelenia

               Forma:               Trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu:               1.7.2018                                     

            Odmena:               minimálne 1400 eur

Obsah pracovnej činnosti:

Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie SAMRS. Zabezpečenie funkcie organizačných, ekonomických a podporných činností pri realizácii rozvojových programov a projektov.

Zodpovedá za:

 • vytváranie predpokladov pre odborné, vecné, organizačné, ekonomické a administratívne zabezpečenie poslania a činnosti SAMRS,
 • koordináciu čerpania a použitia finančných prostriedkov, s ktorými nakladá SAMRS, v zmysle  Zamerania rozvojovej pomoci na príslušný rok a iných prostriedkov poskytnutých SR zo zahraničia na financovanie projektov, na základe medzinárodných zmlúv,
 • prípravu materiálov, podkladov, reportov a prezentácií pre R SAMRS,
 • prípravu interných smerníc a predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení a ich evidenciu,
 • externú komunikáciu SAMRS, spoluprácu s médiami, analýzu informácií vhodných na zverejnenie v médiách, obsahové spracovanie a prípravu tlačových správ, brožúr, článkov, prípadne iných informačných nástrojov prezentujúcich činnosť SAMRS,
 • riadenie, koordináciu, kontrolu a analýzu plnenia úloh zadávaných  zamestnancom Organizačného oddelenia externe alebo riaditeľkou SAMRS,
 • organizáciu, riadenie a kontrolu práce podriadených ekonomických a administratívnych zamestnancov Organizačného oddelenia,
 • oboznámenie nových zamestnancov s právami vyplývajúcimi z ich pracovného zaradenia, poskytovanie predpisov vzťahujúcich sa na prácu podriadených zamestnancov a starostlivosť o odbornosť a vzdelávanie zamestnancov,
 • dodržiavanie právnych a iných predpisov na pracovisku, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

Zabezpečuje:

 • zastupovanie R SAMRS na vybraných stretnutiach,
 • v prípade neprítomnosti R SAMRS zastupovanie v rozsahu činností uvedených v poverení na zastupovanie,
 • profesionálne budovanie vzťahov s kľúčovými národnými a zahraničnými partnermi,
 • predkladanie návrhov na zefektívnenie práce SAMRS (napr. interných procesov, postupov, tímovej spolupráce a vzdelávania zamestnancov),
 • aktívnu spoluprácu s tlačových odborom MZVaEZ SR,
 • prípravu odpovedí na otázky podľa 211⁄2000 Z.z. a novinárske otázky,
 • vypracovanie komunikačnej stratégie SAMRS,
 • prípravu podkladov a obsahové spracovanie výročnej správy SAMRS,
 • organizovanie verejných aktivít súvisiacich s informovanosťou verejnosti smerujúcich k posilňovaniu silného loga SlovakAid,
 • organizáciu informačných aktivít a podujatí SAMRS,
 • organizáciu fundraisingových podujatí a aktivít spoločenskej zodpovednosti SAMRS,
 • za návrhy podujatí, ktoré sú vhodné na prezentáciu SAMRS (napr. veľtrhy, medzinárodné podujatia, podujatia EÚ, aktivity VŠ, súťaže, regionálne podujatia a pod.),
 • v spolupráci s odbornými organizačnými útvarmi ministerstva a dodávateľmi služieb SAMRS zabezpečuje prevádzku a správu databáz pre personalistiku a mzdy, rozpočet, finančníctvo, účtovníctvo a evidenciu majetku,
 •  v rámci verejného obstarávania zabezpečuje formuláciu požiadaviek a predpokladanú hodnotu zákazky požadovaných tovarov a služieb pre externého verejného obstarávateľa,
 • riadenie prípravných prác a kompletizáciu podkladov pred zadávaním požiadavky na obstaranie tovaru a služieb verejnému obstarávateľovi, s prihliadnutím na podmienky zeleného verejného obstarávania,
 • kontrolu a zodpovedá za dodržiavanie limitov objednávok a objemov uzatvorených zmlúv z verejného obstarávania,
 • ďalšie plnenie ostatných úloh v intenciách bodov 1.1 až 2.8 podľa príkazu R SAMRS.

Požadujeme:

 • VŠ II. stupňa
 • skúsenosti vo verejnej/štátnej službe (minimálne 5 rokov)
 • znalosť anglického jazyka (úroveň C2)

V prípade záujmu pošlite Váš životopis spolu s krátkym motivačným listom na jitka.navratilova@slovakaid.sk. Termín podania prihlášok je do 31.05.2018.