Home > Node > Kariera

Kariera

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

Názov pozície: Manažér/ka pre metodiku
Miesto výkonu práce: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava
Termín možného nástupu: január 2020
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Platobné podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (minimálne 1300 eur brutto)

Náplň práce:
Analýza výsledkov a ukazovateľov SlovakAid projektov
Tvorba súhrnných štatistík o SlovakAid projektov
Monitoring plnenia ukazovateľov SlovakAid projektov
Nastavenie metodických postupov na báze výsledkov
Metodické nastavenie výziev a súvisiacich dokumentov
Monitoring čerpania dotácií SlovakAid projektov
Spravovanie databázy čerpania dotácií a reportovania jednotlivých projektov
Manažment Systému manažérstva kvality v podmienkach SAMRS (ISO 900:2015)
Príprava podkladových materiálov
Plnenie úloh podľa pokynov nadriadeného

Požiadavky na kandidáta:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania
Počítačové znalosti – MS Excel, Word, Outlook, PowerPoint
Skúsenosti  s  informačným systémom verejnej/štátnej správy výhodou
Znalosť anglického jazyka na úrovni - pokročilá
Prax na pozícií projektového/finančného manažéra a/alebo metodika minimálne 3 rok
Prax  na strane prijímateľa finančných prostriedkov z rôznych  grantových/ dotačných schém vítaná 
Priama skúsenosť s implementáciou rozvojových projektov v teréne vítaná 

Osobitné predpoklady a vlastnosti:
Analytické a ekonomické zručnosti
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Dobré komunikačné, organizačné a prezentačné schopnosti
Schopnosť pracovať pod stresom
Flexibilnosť, spoľahlivosť, kreativita
Tímový hráč

Zoznam požadovaných dokladov:
Motivačný list – 1/A4
Doklad o ukončení VŠ II. stupňa. V prípade ukončenie VŠ v zahraničí uchádzač predloží s kópiou diplomu aj nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR
Aktuálny štruktúrovaný profesionálny životopis
Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov a dokladov a o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie tejto práce

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 16.12.2019  elektronicky na sabina.slimakova@slovakaid.sk
Kontaktovaní budú len tí účastníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na kandidáta a ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Uchádzači budú pozvaní len elektronickou formou.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Názov pozície: Manažér/ka pre verejnú informovanosť

Miesto výkonu práce: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava
Termín možného nástupu: január 2020
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Platobné podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (minimálne 1300 eur brutto).

Náplň práce:
Tvorba komunikačnej stratégie a implementácia nástrojov verejnej informovanosti
Zvyšovanie verejnej informovanosti, ústredných orgánov a orgánov územnej samosprávy a iných subjektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
Koordinácia kľúčových partnerov v oblasti verejnej informovanosti
Budovanie kontaktov a sieťovanie na národnej a medzinárodnej úrovni
Písanie tlačových správ a PR výstupov
Organizácia PR aktivít a informačných podujatí
Administrácia sociálnych sieti a webového sídla slovakaid.sk
Kontakt s médiami a tlačovým odborom MZVEZ SR
Príprava podkladových materiálov
Plnenie úloh podľa pokynov nadriadeného

Požiadavky na kandidáta:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa humanitárneho zamerania
Počítačové znalosti – MS Excel, Word, Outlook, PowerPoint
Prax  v oblasti organizovania, komunikácie, marketingu, protokolu a riadenia informačných podujatí minimálne 3 roky
Znalosť anglického jazyka na úrovni - pokročilá

Osobitné predpoklady a vlastnosti:
Výborné komunikačné, organizačné a prezentačné vlastnosti
Kreativita, flexibilnosť a spoľahlivosť
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Schopnosť pracovať pod stresom
Tímový hráč

Zoznam požadovaných dokladov:
Motivačný list – 1/A4
Doklad o ukončení VŠ II. stupňa. V prípade ukončenie VŠ v zahraničí uchádzač predloží s kópiou diplomu aj nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR
Aktuálny štruktúrovaný profesionálny životopis
Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov a dokladov a o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie tejto práce

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 16.12.2019  elektronicky na sabina.slimakova@slovakaid.sk
Kontaktovaní budú len tí účastníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na kandidáta a ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Uchádzači budú pozvaní len elektronickou formou.

 

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom  Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk  alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.