Posledná aktualizácia: 5. november 2020

Novinky a tlačové správy

Stránky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) je národným koordinátorom oficiálnej rozvojovej pomoci. Ministerstvo je zodpovedné za riadenie a koordináciu rozvojovej spolupráce a je hlavným kontaktným bodom pre rozvoj stratégie a tvorby rozvojovej politiky v rámci národného systému. Strategické a programové riadenie ODA SR má v portfóliu Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR. Do ODA SR je celkovo zapojených 12 ministerstiev a iných štátnych inštitúcií.  Základným nástrojom ministerstva pre koordináciu slovenskej rozvojovej pomoci je Koordinačný výbor pre oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenskej republiky, ktorý je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Základným koncepčným dokumentom slovenskej ODA je Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorá definuje sektorové priority a modality spolupráce pre prioritné regióny. Strednodobá stratégia je schvaľovaná uznesením vlády Slovenskej republiky každých päť rokov a je záväzná pre všetky rezorty. MZVaEZ SR tiež každoročne vypracúva Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na daný rok, v ktorom špecifikuje prioritné oblasti pre rozvojovú spoluprácu v danom roku. Legislatívny rámec slovenskej ODA predstavuje zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci z roku 2007 (č. 617/2007 Z. z.) a zákon č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Whistleblowing

 

Transparentnosť pri poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky považujeme za jednu z kľúčových podmienok jej efektívneho fungovania. V prípade, ak máte dôvodné podozrenie, že bol v súvislosti s činnosťou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, zamestnancov agentúry, jej kontraktorov alebo partnerských organizácií, spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania alebo nepriamej korupcie prosíme použite nasledovný formulár. Formulár je možné odoslať aj anonymne.