Domov > Ako pomahame > CETIR

CETIR

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verziaCENTRUM PRE TRANSFER SKÚSENOSTÍ Z INTEGRÁCIE A REFORIEM (CETIR)  

Čo je CETIR?

Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (Centre for Experience Transfer from Integration and Reforms - CETIR) spustilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v lete 2011. Aktivity CETIR sú od svojho začiatku súčasťou programu oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance - ODA) a financované z rozpočtu MZVaEZ SR vyčleneného pre tento účel. Hlavným poslaním CETIR je odovzdávať slovenské skúsenosti z integrácie do európskych a severoatlantických štruktúr ako aj poznatky z transformačného procesu  a z implementácie reforiem. CETIR je využívaný ako podporný nástroj v rámci Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018.

CETIR a Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018

CETIR je využívaný ako podporný nástroj primárne v Programe rozvojových intervencií a v Programe odovzdávania transformačných skúseností. Vychádzajúc z oboch programov je CETIR teritoriálne zameraný predovšetkým na programové krajiny slovenskej ODA, a to najmä na Moldavsko, a projektové krajiny – krajiny Západného Balkánu a Východného partnerstva - Albánsko, Bielorusko, Bosnu a Hercegovinu, Gruzínsko, Kosovo* a Ukrajinu. Osem sektorových priorít vychádza z potrieb zadefinovaných partnerskými krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva a z expertných kapacít slovenských vládnych, mimovládnych a podnikateľských subjektov: 1. reforma a riadenie verejných financií, daňová reforma, riadenie a využívanie finančných nástrojov EÚ; 2. reforma bezpečnostného sektora; 3. energetika so zameraním na energetickú bezpečnosť a alternatívne zdroje; 4. podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania; 5. ochrana vôd, vodné a odpadové hospodárstvo; 6. potravinová bezpečnosť - zavádzanie noriem a štandardov EÚ; 7. decentralizácia a reforma verejnej správy; 8. budovanie občianskej spoločnosti a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora.

 *(rezolúcia BR OSN č. 1244/99)
 

Ako je implementovaný CETIR?

CETIR sa zameriava na prehlbovanie kontaktov slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov (prostredníctvom študijných návštev, vyslania slovenských expertov do zahraničia, pracovných seminárov). Ako flexibilný nástroj sa snaží promptne reagovať na konkrétne požiadavky partnerskej krajiny s využitím skúseností a za aktívnej účasti slovenských ministerstiev a ďalších inštitúcií. Kladie dôraz na posilňovanie reformného úsilia, napĺňanie európskej perspektívy a zlepšovanie dobrého spravovania vecí verejných prostredníctvom partnerských konzultácií v konkrétnych sektoroch a štátnych inštitúciách s cieľom pripraviť zázemie pre spoločné projekty so slovenskými subjektmi.

Realizáciu zabezpečuje SAMRS prostredníctvom svojho kontaktného bodu CETIR. SAMRS realizuje CETIR v úzkej spolupráci s ostatnými ministerstvami a orgánmi štátnej správy. Primárnu úlohu pri realizácii zohrávajú zastupiteľské úrady SR, ktoré iniciujú, predkladajú, prípadne posudzujú opodstatnenosť jednotlivých návrhov aktivít zo strany štátnych inštitúcií v partnerských krajinách. Za riadenie zodpovedá Riadiaci výbor CETIR v zmysle schváleného štatútu.  

Ďalšie informácie: www.mzv.sk  
 

Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem (CETIR)
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Ing. Veronika Basta
kontaktný bod CETIR
veronika.basta@slovakaid.sk
+421 2 5978 2611/ +421 918 400 592