Home > Ako pomahame > Program humanitárnej pomoci

Program humanitárnej pomoci

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

   

Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc je prejavom solidarity s ľuďmi v krajinách postihnutých prírodnými katastrofami, občianskymi vojnami či spoločenskými konfliktami. Podstatou je zníženie negatívnych vplyvov  humanitárnych kríz, záchrana ľudských životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, stavu hladu a podvýživy alebo v porovnateľných núdzových situáciách, ako aj preventívne a pohotovostné programy, najmä v obzvlášť rizikových oblastiach.

Humanitárna pomoc tvorí neoddeliteľnú súčasť oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA SR), riadi sa však istými špecifikami oproti rozvojovej pomoci, a to pre potrebu urýchlene a flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky krajín postihnutých humanitárnymi krízami. Zabezpečovanie humanitárnej pomoci je dynamický proces, ktorý si vyžaduje vlastné nástroje a mechanizmy rozhodovania. V rámci ODA je pre humanitárnu pomoc vyčlenená rozpočtová položka, ktorá nepodlieha schvaľovaniu vládou Slovenskej republiky, ale o rozdelení financií rozhoduje priamo minister zahraničných vecí. Finančná pomoc tak môže byť poskytnutá rýchlo a adresne. Humanitárna pomoc je poskytovaná aj krajinám, ktoré nepatria medzi prioritné krajiny rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.

Základným dokumentom na poskytovanie humanitárnej pomoci je Mechanizmus poskytovania slovenskej humanitárnej pomoci do zahraničia, ktorý bol schválený 12. 4. 2006 vládou Slovenskej republiky. Slovensko poskytuje humanitárnu pomoc v súlade so základnými princípmi humanitárnej pomoci EÚ. Humanitárna pomoc sa poskytuje formou finančných príspevkov a materiálnej pomoci. Materiálnu humanitárnu pomoc poskytuje Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na úrovni EÚ poskytuje humanitárnu pomoc sekcia Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO - European Humanitarian Aid and Civil Protection), ktorá podporuje projekty zamerané na prevenciu a pomoc v ohrozených oblastiach.

   

Pri poskytovaní humanitárnej pomoci sú partnermi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  (MZVaEZ SR) aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  (MV SR), slovenské humanitárne organizácie, agentúry systému OSN (UNHCR, UNICEF atď), organizácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca či Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Koordinácia s ostatnými donormi umožňuje znižovať náklady na prepravu humanitárneho materiálu. Hlavnou výzvou na zefektívnenie poskytovania humanitárnej pomoci je posilnenie kapacít aktérov, budovanie silnejších partnerských väzieb, zvýšenie flexibility a adresnosti poskytnutej pomoci a vytvorenie transparentného systému dlhodobej spolupráce medzi MZVaEZ SR a humanitárnymi organizáciami.

Humanitárna pomoc môže byť poskytnutá vo forme finančnej alebo materiálnej. Za poskytovanie finančnej podpory je zodpovedné MZVaEZ SR.