Home > Ako pomahame > Program odovzdávania transformačných skúseností

Program odovzdávania transformačných skúseností

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

         

Program odovzdávania transformačných skúseností 

Program odovzdávania transformačných skúseností vychádza z hlavnej komparatívnej výhody SR, ktorou je nedávna skúsenosť z budovania štátnosti a štátnych inštitúcií, z demokratizácie spoločnosti, z aplikovania reforiem a z tvorby trhového prostredia, ako aj z integračného procesu do EÚ a NATO. Program realizuje SR predovšetkým formou technickej pomoci. Cieľom programu je podpora demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v oblastiach relevantných pre prijímateľov.
 
Teritoriálne priority:
  • Západný Balkán (Albánsko, Kosovo),
  • krajiny Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina),

Kľúčovými oblasťami expertnej pomoci pre západný Balkán a krajiny Východného partnerstva EÚ sú:

  • transfer skúseností z transformačného procesu a podpora reforiem v oblasti ekonomiky, tvorby trhového prostredia, riadenia verejných financií, legislatívy, bezpečnosti, sociálneho systému,
  • podpora občianskej spoločnosti, najmä posilnenie dialógu medzi vládou a občianskou spoločnosťou a podpora medzisektorovej spolupráce,
  • budovanie inštitúcií a kapacít na spoluprácu s EÚ, politika rozšírovania a aproximácia noriem a štandardov EÚ v rámci jednotlivých sektorových politík, podpora euroatlantickej integrácie

Sektorové zameranie: Sektorové priority vychádzajú z potrieb zadefinovaných partnerskými krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva a z expertných kapacít slovenských vládnych, mimovládnych a podnikateľských subjektov.

1. reforma a riadenie verejných financií, daňová reforma, riadenie a využívanie finančných nástrojov EÚ;
2. reforma bezpečnostného sektora;
3. energetika so zameraním na energetickú bezpečnosť a alternatívne zdroje;
4. podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania;
5. ochrana vôd, vodné a odpadové hospodárstvo;
6. potravinová bezpečnosť - zavádzanie noriem a štandardov EÚ;
7. decentralizácia a reforma verejnej správy;
8. budovanie občianskej spoločnosti a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora.
 

   

Samostatným programom určeným na odovzdávanie slovenských transformačných a integračných skúseností partnerským krajinám je program CETIR. Jeho špecifikum je v tom, že pri výbere konkrétnych aktivít zohrávajú kľúčovú úlohu zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v partnerských krajinách. Pre úspešnosť aktivít je dôležitá spolupráca s rezortmi a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program je realizovaný najmä formou študijných návštev predstaviteľov štátnej správy partnerských krajín na Slovensku, ako aj návštevami slovenských expertov v týchto krajinách. 

Okrem Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, technickú pomoc realizuje aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky v rámci dvoch programov:

  • Program „Verejné financie pre rozvoj - posilňovanie kapacít v oblasti verejných financií v krajinách západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov"
  • Fond technickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR)