Home > Ako pomahame > Program podnikateľských partnerstiev

Program podnikateľských partnerstiev

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

    

Kľúčovým faktorom rozvoja je podnikanie, aj preto je zapájanie súkromného sektora nevyhnutnou podmienkou úspešnosti rozvojových aktivít. Platí to rovnako pre tradičných donorov, ako aj pre slovenskú ODA. Prirodzeným záujmom MZVaEZ SR je preto hľadanie synergie medzi rozvojovými cieľmi slovenskej ODA a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov, v rozvojových krajinách. Dôležitou podmienkou rozvojových aktivít slovenských subjektov je pritom posilniť socio-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva (pracovné miesta, budovanie kapacít, dostupnosť základných tovarov a služieb).

Za účelom efektívneho zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce SR je vytvorený osobitný Program podnikateľských partnerstiev ktorého cieľom je:

 • podporiť synergiu medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách;

 • podporiť vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovať udržateľné kapacity miestnych partnerov;

 • mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít;

 • napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov;

 • posilniť a rozšíriť aktivity a rozvojový vplyv slovenských podnikateľských subjektov, ktoré už aktívne pôsobia v rozvojových krajinách.

Z charakteru a podstaty rozvojovej spolupráce vyplýva, že priama podpora exportu je z programu vylúčená. Program je realizovaný prostredníctvom výziev vyhlasovaných SAMRS pre všetky rozvojové krajiny podľa definície OECD/DAC a vo všetkých sektoroch.

Program poskytuje podporu v dvoch fázach:

 1. Prípravná fáza –vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a podnikateľského plánu.

 2. Realizačná fáza –projekty zahŕňajúce konkrétne činnosti smerujúce k praktickej realizácii inovatívnych podnikateľských nápadov prispievajúcich k napĺňaniu rozvojových cieľov v partnerskej krajine.

Prioritizované budú projekty, ktoré preukážu potenciál mobilizácie finančných zdrojov súkromného sektora.

Zadanie zákazky

Predstavuje nástroj, v rámci ktorého je možné podporiť zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce SR.

Zvyšovanie informovanosti a budovanie kapacít

Zapájanie súkromného sektora do rozvojových aktivít SR môže byť úspešné len vtedy, ak je o možnostiach ODA SR, medzinárodných finančných inštitúcií a rozvojových organizácií, ako aj finančných nástrojov EÚ riadne a pravidelne informovaný a je mu v tejto súvislosti poskytnutá podpora. Za týmto účelom bol už v roku 2015 v spolupráci s UNDP spustený program Rozvojmajstri, zameraný na podporu uplatnenia slovenských podnikateľov vo verejných súťažiach medzinárodných finančných inštitúcií. Zároveň podporuje pochopenie cieľov udržateľného rozvoja a rozvojového aspektu podnikateľských aktivít. Zvyšovanie informovanosti bude koordinované aj s podnikateľskými zväzmi, združeniami a asociáciami, ako aj mimovládnym sektorom s cieľom oslovenia čo najširšieho okruhu subjektov. Za týmto účelom využíva MZVaEZ SR aj portál „Podnikajme v zahraničí“.

Prostredníctvom nadstavbových školení MZVaEZ SR zvyšuje kapacity ekonomických diplomatov za účelom podpory aktivít a rozvojového vplyvu slovenských podnikateľských subjektov v rozvojových krajinách.

 

   

Medzi základné sektorové priority na rozvojové aktivity slovenských podnikateľských subjektov patria:

 • energetika - výroba a distribúcia energie, podpora udržateľných zdrojov energie, energetická efektívnosť budov,
 • infraštruktúra – budovanie dopravnej, logistickej a komunikačnej infraštruktúry,
 • životné prostredie – zásobovanie, úprava a rozvody pitnej vody, riadenie odpadového hospodárstva, ekologické technológie, ochrana pred prírodnými katastrofami,
 • hydrogeológia a zásobovanie pitnou vodou,
 • pôdohospodárstvo – lesné hospodárstvo, manažment poľnohospodárskej výroby,
 • zvyšovanie výnosnosti poľnohospodárskej produkcie, budovanie zavlažovacích systémov, potravinovú bezpečnosť,
 • sociálna infraštruktúra – aktivity v oblasti vzdelávania a dodávania zdravotníckych zariadení.

* Prijatím Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019–2023 sa ruší platnosť Koncepcie zapájania podnikateľov do rozvojovej spolupráce z roku 2012