Home > Ako pomahame > Program rozvojových intervencií

Program rozvojových intervencií

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

    

Program rozvojových intervencií

Program rozvojových intervencií je kľúčovým program bilaterálnej spolupráce SR s troma programovými krajinami SlovakAid a Južným Sudánom. Spolupráca s uvedenými krajinami je založená na dlhodobom strategickom partnerstve a je charakterizovaná aj vyšším objemom finančných prostriedkov. Pre každú z programových krajín bola vypracovaná stratégia rozvojovej spolupráce, tzv. CSP, ktorá špecifikuje ciele, priority a modality bilaterálnej rozvojovej spolupráce.

Ciele programu: rozvoj ľudského potenciálu partnerských krajín najmä prostredníctvom podpory vzdelávania a zamestnanosti; podpora demokracie a dobrej správy vecí verejných vrátane dialógu občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií.

Teritoriálne zameranie: Afganistan, Keňa, Moldavsko a Južný Sudán

Sektorové zameranie: sektorové priority sú stanovené pre každú krajinu samostatne a vychádzajú z potrieb partnerskej krajiny, z doterajších skúseností SR z rozvojovej spolupráce s touto krajinou, z reálnych kapacít a komparatívnych výhod slovenských subjektov a z aktivít ostatných donorov v krajine. 

Nástroje: blokové dotácie, malá dotačná schéma, finančné príspevky poskytované ZÚ SR (mikrogranty), dodávanie tovarov a služieb, CETIR (Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem), podpora začínajúcich podnikateľských partnerstiev (Start Up), trilaterálna spolupráca, finančné príspevky, nástroj spolupráce SR a UNDP, Fond technickej spolupráce SR a EBOR.

.......................................................................

AFGANISTAN

Afganistan je teritoriálnou prioritou SlovakAid od roku 2003. Slovenské subjekty tu realizovali doteraz najmä projekty v oblasti školstva, zdravotníctva a posilňovania bezpečnosti. Afganistan patrí medzi najmenej rozvinuté krajiny sveta (Least Developed Countries - LDC) a vývoj v krajine má dopad aj na Európu vrátane SR (boj s terorizmom, nelegálny obchod s narkotikami a pod.). Rozvojové aktivity MZVaEZ SR sú v synergii s pôsobením MO SR a zapadajú do medzinárodných záväzkov SR v oblasti bezpečnostnej politiky. Z uvedených dôvodov ostáva Afganistan programovou krajinou SlovakAid na nasledujúce päťročné obdobie. Náročné bezpečnostné podmienky si budú vyžadovať úzku spoluprácu s bilaterálnymi a multilaterálnymi donormi a dlhodobé pokrytie rozvojovej agendy rozvojovým diplomatom priamo v Afganistane.

Sektorové priority Slovenskej ODA v Afganistane:

  • vzdelávanie – vzdelávanie so zameraním na vstup na trh práce a vlastné podnikanie s dôrazom na ženy a mladých ľudí, odborné vzdelávanie zdravotníckeho personálu a vzdelávanie v poľnohospodárstve;
  • reforma bezpečnostného sektora;
  • poľnohospodárstvo – potravinová bezpečnosť, modernizácia poľnohospodárskeho sektora (produkcia a spracovanie).

Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganskou islamskou republikou na roky 2014-2018

   

KEŇA

Keňa je tradičný partnerom Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej spolupráce. Slovenské mimovládne organizácie pôsobia v Keni od polovice 90-tych rokov a SlovakAid od svojho vzniku v roku 2003. Desiatky úspešných projektov sa doteraz zameriavali najmä na zdravotníctvo, školstvo, rozvoj vidieka a poľnohospodárstvo. V roku 2012 sa uskutočnilo v Nairobi prvé slovenské rozvojové fórum, v septembri 2013 schválilo MZVaEZ SR strategické zameranie rozvojovej spolupráce SR s Keňou (tzv. Country Strategy Paper - CSP)  a v novembri 2013 vstúpila do platnosti medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci. Rozvojová spolupráca s Keňou stavia na dlhodobej tradícii, dobrom mene SlovakAid v krajine a perspektíve komplexného programového pôsobenia zahŕňajúceho mimovládne a akademické organizácie, štátne inštitúcie a podnikateľské subjekty.

Rozvojová spolupráca  s Keňou sa zameriava najmä na:

  • zdravotnú starostlivosť – zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky, sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti;
  • vzdelávanie - znižovanie úrovne nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností;
  • poľnohospodárstvo – znižovanie chudoby a posilňovanie potravinovej bezpečnosti prostredníctvom podpory ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva;
  • dobrú správu vecí verejných – posilňovanie demokratického politického systému, právneho štátu a implementácia reforiem, najmä prostredníctvom zdieľania transformačných a reformných skúseností SR.

Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou na roky 2014-2018

 

MOLDAVSKO

je partnerskou krajinou SlovakAid od roku 2009 a odvtedy sa intenzita zapojenia slovenských subjektov do rozvojovej spolupráce v tejto krajine zvyšuje. V júli 2013 bol v Moldavsku otvorený zastupiteľský úrad SR a v októbri 2013 podpísaná medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci. Moldavsko je najchudobnejšou krajinou Európy, s veľkým potenciálom rastu a integračnými ambíciami. Výrazná je pridaná hodnota SlovakAid ako aj záujem moldavskej strany o zdieľanie slovenských transformačných a integračných skúseností. Aj z uvedených dôvodov bolo Moldavsku zaradené medzi tri programové krajiny SlovakAid na nasledujúce päťročné obdobie.

Sektorové zameranie:

  • dobrá správa vecí verejných – reforma verejných financií, reforma bezpečnostného sektora, posilňovanie demokratizačných procesov na lokálnej úrovni a podpora spolupráce vládneho, samosprávneho a mimovládneho sektora;
  • voda a sanitácia – zásobovanie pitnou vodou, vodné a odpadové hospodárstvo.

Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014 – 2018