Domov > Ako pomahame > Program vysielania dobrovoľníkov a expertov

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

    

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci

Dobrovoľníctvo
Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva, aby podporila aktívne občianstvo v krajinách EÚ pretože si uvedomuje, že medzinárodné dobrovoľníctvo podporuje rozvoj dialógu medzi kultúrami, posilňuje solidaritu a vzájomné porozumenie národov a poskytuje inovatívne odpovede na novovznikajúce sociálne problémy. Vláda Slovenskej republiky si takisto uvedomila dôležitosť dobrovoľníckej činnosti a prijala zákon, ktorý priniesol uznanie a zviditeľnenie dobrovoľníctva zo strany štátu a zlepšenie ochrany dobrovoľníkov, najmä pri ich činnosti v zahraničí v rámci rozvojových programov. V minulosti tento typ programu nebol súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky (ODA SR), od roku 2012 je už dobrovoľníctvo definované a využívané ako jeden z nástrojov ODA SR.

Program vysielania dobrovoľníkov v rámci ODA SR
Dobrovoľníctvo v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci podporuje dosahovanie cieľov slovenskej ODA v rozvojových krajinách, vytvára dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v rôznych krajinách. SR podporou dobrovoľníctva tiež pripravuje odborníkov pre rozvojovú spoluprácu, pretože na Slovensku je nedostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov v tejto oblasti. Na slovenských vysokých školách nie je možné získať komplexné akademické vzdelanie v odbore rozvojové štúdie, preto sa pomocou národného dobrovoľníckeho programu formuje skupina odborníkov s praktickými skúsenosťami s rozvojovou problematikou. Rovnako sa zvyšuje verejné povedomie u občianskej spoločnosti o rozvojových témach a dôležitosti rozvojovej spolupráce. Samotní dobrovoľníci získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, jazykové znalosti, nové praktické zručnosti a odborné skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré nie je možné získať prácou na Slovensku.

Dobrovoľnícke programy v rámci ODA SR sú v súlade s jej cieľmi, teritoriálnym a sektorovým zameraním, aby sa dosiahla efektivita a koherentnosť poskytovanej pomoci. Časť aktivít však môže byť realizovaná aj v iných krajinách a sektoroch, aby sa rozšírili kapacity slovenských subjektov a zvýšila sa flexibilita ODA na aktuálne výzvy. Dobrovoľníci nemajú slúžiť ako náhrada za domáci personál, ale naopak ho doplňovať, prípadne podporovať budovanie miestnych kapacít.

Mechanizmus vysielania slovenských dobrovoľníkov
Vysielanie dobrovoľníkov má dve formy. Prvou je vysielanie mladých ľudí ( vo veku 18 – 30 rokov) za účelom získavania skúseností s rozvojovou problematikou. Druhou formou je vysielanie expertov a skúsených odborníkov, ktorí sú ochotní bez nároku na odmenu zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti v rozvojových krajinách v prospech budovania lokálnych kapacít. Dobrovoľníci vykonávajú rozvojové aktivity bezodplatne s podporou vysielajúcej neziskovej organizácie, ktorá zabezpečuje ich umiestnenie v hostiteľskej organizácii, a takisto po návrate dobrovoľníkov ich zapája do budovania verejného povedomia o rozvojovej spolupráci. Odporúčaná dĺžka dobrovoľníckeho pobytu je 3 – 12 mesiacov. Program sa riadi programovým dokumentom
schváleným MZVaEZ SR

Programový dokument

Žiadosti je potrebné adresovať na:
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci – ORPO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Príspevky na vyslanie dobrovoľníka sa môžu schváliť aj bez personálnej nominácie, zástupcovia MZVaEZ SR a SAMRS budú prizývaní na výberové konanie dobrovoľníka, výber však spadá do odbornej kompetencie a zodpovednosti subjektu uchádzajúceho sa o príspevok z programu MZVaEZ SR.

Pozitívne budú hodnotené žiadosti o príspevok na vycestovanie dobrovoľníka reflektujúce nasledovné:
a) prioritné krajiny a sektory implementácie projektov v zmysle
Stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2014-2018;
b) prioritné vyhovenie žiadostiam o podporu dobrovoľníckej aktivity v rámci projektov SlovakAid/podporených z prostriedkov SlovakAid;

c) možná podpora dobrovoľníckeho projektu v teritóriu profitujúcom z dlhodobej intervencie slovenských subjektov
(ak nebude v konkurencii porovnateľne kvalitný dobrovoľnícky projekt v zmysle teritoriálnych priorít SlovakAid) ;

d) vyváženosť medzi žiadateľmi

Dokumenty:
Programový dokument

Žiadosť o úhradu platby
Tabuľka výdavkov
Sprava z dobrovolnickeho pobytu
Prehľad ponávratovích aktivít
Usmernenie k Programu na vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín

Vzor zmluvy