Home > Ako pomahame > Programové krajiny

Programové krajiny

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

    

Na obdobie 2019-2023 sú programovými krajiny SlovakAid Keňa, Moldavsko a Gruzínsko. S týmito krajinami realizuje SR prehĺbenú rozvojovú spoluprácu. Ktorá si vyžaduje komplexné intervencie s využitím všetkých dostupných nástrojov ODA SR, s vyššou finančnou alokáciou a posilnením personálnych kapacít v podobe rozvojových diplomatov. Konkrétne ciele rozvojovej spolupráce s týmito krajinami sú zadefinované v bilaterálnych stratégiách

Ciele programu: rozvoj ľudského potenciálu partnerských krajín najmä prostredníctvom podpory vzdelávania a zamestnanosti; podpora demokracie a dobrej správy vecí verejných vrátane dialógu občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií.

Teritoriálne zameranie: Keňa, Moldavsko a Gruzínsko

Sektorové zameranie: sektorové priority sú stanovené pre každú krajinu samostatne a vychádzajú z potrieb partnerskej krajiny, z doterajších skúseností SR z rozvojovej spolupráce s touto krajinou, z reálnych kapacít a komparatívnych výhod slovenských subjektov a z aktivít ostatných donorov v krajine. 

Nástroje: blokové dotácie, malá dotačná schéma, finančné príspevky poskytované ZÚ SR (mikrogranty), dodávanie tovarov a služieb, nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy - Sharing Slovak Expertise (SSE), podpora začínajúcich podnikateľských partnerstiev (Start Up), trilaterálna spolupráca, finančné príspevky, nástroj spolupráce SR a UNDP, Fond technickej spolupráce SR a EBOR.

..............................................................................................................................................................................................................................

KEŇA

Keňa je tradičný partnerom Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej spolupráce. Slovenské mimovládne organizácie pôsobia v Keni od polovice 90-tych rokov a SlovakAid od svojho vzniku v roku 2003. V roku 2012 sa uskutočnilo v Nairobi prvé slovenské rozvojové fórum, v novembri 2013 vstúpila do platnosti medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci medzi SR a Keňou a od roku 2014 sa Keňa stala programovou krajinou SlovakAid. Od roku 2014 pôsobí v rámci zastupiteľského úradu v Nairobi rozvojový diplomat. O aktívnom prístupe SR svedčí aj zapájanie sa do širších medzinárodných rozvojových programov a projektov. Z iniciatívy SR bol v decembri 2017 spustený spoločný projekt krajín V4 zameraný na podporu drobných farmárov pri pestovaní tradičných poľnohospodárskych produktov, financovaný zo zvereneckého fondu EÚ.

Ciele rozvojovej spolupráce v Keni:

  1. zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, s osobitým dôrazom na deti a matky, sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti

  2. znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností

  3. posilniť potravinovú bezpečnosť budovaním odolnosti miestnych komunít voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve a ochrane a podpore udržateľného využívania prírodných zdrojov

  4. podporiť tvorbu pracovných miest prostredníctvom udržateľného ekonomického rozvoja

 

Spoločný projekt V4 v Keni

MOLDAVSKO

je partnerskou krajinou SlovakAid od roku 2009 a odvtedy sa intenzita zapojenia slovenských subjektov do rozvojovej spolupráce v tejto krajine zvyšuje. V júli 2013 bol v Moldavsku otvorený zastupiteľský úrad SR v rámci ktorého pôsobí aj rozvojový diplomat. V októbri 2013 bola s Moldavskom podpísaná medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci. Moldavsko je najchudobnejšou krajinou Európy, s veľkým potenciálom rastu a integračnými ambíciami. Výrazná je pridaná hodnota SlovakAid ako aj záujem moldavskej strany o zdieľanie slovenských transformačných a integračných skúseností. Aj z uvedených dôvodov bolo Moldavsku zaradené medzi tri programové krajiny SlovakAid na nasledujúce päťročné obdobie.

Ciele rozvojovej spolupráce v Moldavsku:

  1. Zdieľaním reformných skúseností SR podporiť budovanie stabilného a demokratického Moldavska s efektívne fungujúcou štátnou správou, samosprávou a silnou občianskou spoločnosťou

  2. Zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov Moldavska prostredníctvom efektívneho a udržateľného manažmentu vodných a iných prírodných zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia

  3. Zlepšiť výkonnosť podnikateľského sektora prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch a podpory udržateľnej zamestnanosti

  

 

GRUZÍNSKO

Gruzínsko je tradičnou partnerskou krajinou rozvojovej spolupráce SR a SlovakAid tu pôsobí od roku 2008. V rámci Východného partnerstva Gruzínsko najvýznamnejšie pokročilo v integračnom procese s EÚ a pri implementácií reforiem. Za účelom zintenzívnenia spolupráce s Gruzínskom bude postupne zvyšovaná finančná alokácia a výhľadovo sa počíta s pôsobením rozvojového diplomata na zastupiteľskom úrade SR v Tbilisi. Zároveň bude iniciovaný proces uzavretia medzivládnej dohody o rozvojovej spolupráci medzi Gruzínskom a SR.

Ciele rozvojovej spolupráce v Gruzínsku:

  1. Zdieľaním reformných skúseností SR podporiť budovanie stabilného a demokratického Gruzínska s efektívne fungujúcou štátnou správou, samosprávou a silnou občianskou spoločnosťou

  2. Zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov Gruzínska prostredníctvom efektívneho a udržateľného manažmentu vodných a iných prírodných zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia

  3. Zlepšiť výkonnosť podnikateľského sektora prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch a podpory udržateľnej zamestnanosti

 

 

​ARCHÍV:
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganskou islamskou republikou na roky 2014-2018
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou na roky 2014-2018
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014 – 2018