Home > Ako pomahame > SSE

SSE

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE)

Čo je Nástroj SSE?

Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE) bol spustený v januári 2019. Plynule nadväzuje na program CETIR, ktorý bol súčasťou aktivít SlovakAid od roku 2011. Aktivity Nástroja SSE sú súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance - ODA) Slovenskej republiky a sú financované z rozpočtu MZVEZ SR pre tento účel. Výška rozpočtu pre Nástroj SSE je stanovená každoročne v Zameraní bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR, ktoré schvaľuje vláda SR.

Hlavným poslaním Nástroja SSE je ponúkať a odovzdávať odborné znalosti, skúsenosti a odporúčania z úspešných reforiem správy vecí verejných v rôznych oblastiach, v ktorých má SR komparatívne výhody. SSE zároveň prispieva k budovaniu personálnych kapacít štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy v partnerských krajinách.

Do aktivít SSE - študijné návštevy, vyslania expertov, stáže, okrúhle stoly a semináre - sa môžu zapájať predstavitelia orgánov a inštitúcií štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy. V odôvodnených prípadoch možno zapojiť v rámci zdieľania slovenských skúseností a expertízy aj mimovládne organizácie, akademickú obec, súkromný sektor a iné subjekty.

SSE je definovaný ako samostatný nástroj bilaterálnej rozvojovej spolupráce, no využíva sa aj ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023.  

Zameranie Nástroja SSE

Teritoriálne sa Nástroj SSE zameriava na programové krajiny slovenskej ODA, a to najmä na Moldavsko a Gruzínsko, a partnerské regióny a krajinyZápadný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Macedónsko, Srbsko) a Východné partnerstvo EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina). V opodstatnených prípadoch je Nástroj možné použiť aj v ďalších rozvojových krajinách zo zoznamu DAC/OECD, v ktorých má SR svoj zastupiteľský úrad.

Sektorové priority Nástroja SSE kopírujú šesť sektorov definovaných v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR 2019 - 2023 a dve integrované prierezové témy:

1. Kvalitné vzdelávanie

2. Dobré zdravie

3. Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti

4. Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo

5. Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov

6. Podpora tvorby trhového prostredia

Prierezové témy:

1. Životné prostredie a zmena klímy

2. Rovnosť príležitostí

Detailný popis sektorových a prierezových tém sa nachádza v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR 2019 - 2023.

Realizácia aktivít Nástroja SSE

Nástroj SSE sa zameriava na prehlbovanie kontaktov slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov a inštitúcií v partnerských krajinách. Ako flexibilný nástroj reaguje na konkrétne požiadavky partnerskej krajiny s využitím skúseností a za aktívnej účasti slovenských ministerstiev a ďalších inštitúcií.

Dlhodobou ambíciou SSE je etablovanie partnerstiev s expertmi naprieč štátnou správou, verejnou správou, územnou samosprávou, prípadne aj mimovládnym, akademickým a súkromným sektorom. Preto je mimoriadne dôležitá koordinovaná spolupráca MZVEZ SR a SAMRS s relevantnými nositeľmi expertíz.

Realizáciu zabezpečuje SAMRS prostredníctvom svojho Kontaktného bodu pre Nástroj SSE. Primárnu úlohu pri realizácii zohrávajú zastupiteľské úrady SR, ktoré iniciujú a predkladajú návrhy aktivít zo strany inštitúcií v partnerských krajinách. Za riadenie Nástroja zodpovedá Riadiaci výbor v zmysle schváleného Štatútu. 

Koncepcia pre implementáciu Nástroja na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – SHARING SLOVAK EXPERTISE (SSE)

Kontakty

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7
811 04 Bratislava

Ing. Veronika Basta                                                                Alexandra Šarinová, M.A.
Kontaktný bod SSE                                                                  Kontaktný bod SSE
veronika.basta@slovakaid.sk                                                   alexandra.sarinova@slovakaid.sk
+421 2 5978 2611/ +421 918 400 592                                +421 2 5978 2614/ +421 915 987 269

 


 *V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.