Home > Grant manazment > Žiadosť o preskúmanie výberovej procedúry a preskúmanie iných postupov SAMRS

Žiadosť o preskúmanie výberovej procedúry a preskúmanie iných postupov SAMRS

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

A. Žiadosť o preskúmanie výberovej procedúry

V prípade odôvodnených pochybností má žiadateľ/štatutárny zástupca prijímateľa dotácie právo písomne SAMRS požiadať o preskúmanie výberovej procedúry do 15 dní od doručenia oznámenia. Predmetom preskúmania môže byť:

  • rozhodnutie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti,
  • rozhodnutie o výške pridelenej dotácie, 
  • rozhodnutie o spôsobe zasielania splátok predfinancovania dotácie,
  • iné postupy zamestnancov agentúry vo výberovej procedúre.

B. Žiadosť o preskúmanie iných postupov SAMRS

Prijímateľ dotácie môže požiadať o preskúmanie postupov SAMRS spojených:

  • so závermi z priebežnej kontroly alebo auditu počas trvania projektu;
  • so závermi z kontroly alebo auditu po ukončení projektu;
  • s rozhodnutím o predčasnom ukončení projektu, na základe ktorého SAMRS  vystavila žiadosť o vrátenie časti alebo celej dotácie;
  • so záverečným vyúčtovaním projektu.

K žiadosti musí žiadateľ priložiť všetky nové relevantné podklady, na základe ktorých žiada o preskúmanie. Ak k žiadosti nebudú priložené relevantné podklady, žiadosť bude zamietnutá.

Výsledky preskúmania oznámi SAMRS žiadateľovi písomne doporučeným listom do 30 dní od doručenia žiadosti.