Home > Grantove vyzvy 2019 > Budovanie kapacít

Budovanie kapacít

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2019 - 2023  a s Agendou 2030  vyhlasuje dňa 30.4.2019 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti posilňovania inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2019.

Program budovania kapacít a partnerstiev - SAMRS/2019/BK/1

Dátum uzavretia výzvy: 28.5.2019

Prílohy:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka 2019

Zoznam CRS kódov 

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,

- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 28.05.2019. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 28.05.2019 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.