Home > Grantove vyzvy 2019 > Podpora rozvojových intervencií vo Východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda) – SAMRS/2019/SSA

Podpora rozvojových intervencií vo Východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda) – SAMRS/2019/SSA

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR vo východnej a subsaharskej Afrike na rok 2019. Od roku 2019 SR výraznejšie uplatňuje regionálny prístup, ktorý umožňuje realizáciu tematicky súvisiacich rozvojových intervencií vo viacerých krajinách regiónu, ako aj zdieľanie skúseností medzi partnerskými krajinami navzájom.

Podpora rozvojových intervencií vo Východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda) – SAMRS/2019/SSA

Dátum uzatvorenia výzvy: 05.04.2019

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 - Formulár matice logického rámca projektu

Príloha č. 3 - Formulár rozpočtu projektu

Príloha č. 4 - Technická špecifikácia

Príloha č. 5 - Formulár personálnej matice

Príloha č. 6 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu

Príloha č. 7 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

Finančná príručka 2019

Zoznam CRS kódov

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava 

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 05.04.2019. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 05.04.2019 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.