Home > Grantove vyzvy 2020 > SAMRS/2020/HUM/3

SAMRS/2020/HUM/3

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan 2016- 2020 (GAP II) a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci v krajinách, uvedených v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, zasiahnutých šíriacou sa pandémiou koronavírusu.

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu v krajinách, ktoré sú súčasťou teritoriálnych priorít SR uvedených v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 - SAMRS/2020/HUM/3
 

Dátum uzatvorenia výzvy: 18.05.2020

 

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 - Formulár matice logického rámca projektu

Príloha č. 3 - Formulár rozpočtu projektu

Príloha č. 4 - Formulár personálnej matice

Príloha č. 5 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu

Príloha č. 6 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie

Finančná príručka 2020

Zoznam CRS kódov 

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 18.05.2020. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 18.05.2020 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.