Home > Grantove vyzvy 2020 > Vysielanie dobrovoľníkov a expertov - dobrovoľníkov do rozvojových krajín – SAMRS/2020/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov - dobrovoľníkov do rozvojových krajín – SAMRS/2020/D/1

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

SAMRS v súlade s ustanoveniami zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s Koncepciou vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín, a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov SR na rok 2020.

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov- dobrovoľníkov do rozvojových krajín – SAMRS/2020/D/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 24.02.2020

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2 - Formulár projektového dokumentu
Príloha č. 3 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu
Príloha č. 4 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 5 - Manuál pre vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín na rok 2020 (Prílohy)

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáiu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SlovakAid

Vzor - Žiadosť o úhradu platby

NOVÉ (09.09.2020): Usmernenie pre prijímateľov dotácie výzvy č. SAMRS/2020/D/1  

NOVÉ (23.09.2020): Vzor zmluvy v zmysle usmernenia k vysielaniu dobrovoľníkov


Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 24.02.2020. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 24.02.2020 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.