Home > Kto sme > Agentúra SAMRS

Agentúra SAMRS

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

   

Základné údaje

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava
Kontakt: tel.:+421-2-5978-2601, e-mail: info@slovakaid.sk
Rezort (zriaďovateľ): Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 31819559
DIČ: 2022359009

Riaditeľka: Lucia Kišš, MSc.

   

Hlavné činnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). Poslaním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými MZVaEZ SR, so záväznými dokumentmi Európskej únie (EÚ), Organizácie Spojených národov (OSN), Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a s ostatnými medzinárodnými záväzkami.

Pôsobnosť SAMRS určuje § 5 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra 2015, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Agentúra v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí realizuje rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci, verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania kapacít.

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a s administráciou projektového cyklu. Ide predovšetkým o vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, hodnotenie predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Projektovej komisie SlovakAid, uzatváranie a administráciu zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie a kontrolu projektov, ich monitoring a hodnotenie.

Úlohou SAMRS je tiež poskytovať podporu mimovládnym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov s cieľom zapojiť ich do rozvojových programov a projektov. Agentúra tiež zabezpečuje komunikáciu ideí a poslania oficiálnej rozvojovej pomoci smerom k odbornej a laickej verejnosti v podobe rôznych aktivít externej komunikácie.

SAMRS poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa základných pravidiel a princípov, ktoré sú v súlade so zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky a s princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky, najmä Parížskej deklarácie a Akčnej agendy z Akry a rozvojovej politiky Európskej únie. Pri svojej činnosti kladie SAMRS dôraz na efektívnosť rozvojovej pomoci, koherenciu v prospech rozvoja a flexibilnosť poskytovania rozvojovej pomoci, pričom dbá na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov.

Vo svojej činnosti SAMRS zohľadňuje Ciele trvaloudržatelného rozvoja OSN (SDGs), ku ktorým sa Slovenská republika explicitne prihlásila. V rámci svojich možností a kompetencií pomáha riešiť globálne problémy, ako sú odstránenie chudoby a extrémneho hladu, dosiahnutie všeobecného vzdelania, podpora rodovej rovnosti, zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia, boj so smrteľnými chorobami ako HIV/AIDS a malária či zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia a globálneho partnerstva pre rozvoj.

 

Štatút SAMRS
Štatút SAMRS 

Kontrakt organizácie s ústredným orgánom

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS sa uzatvára v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B1 zo dňa 18. decembra 2002 a podľa zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správ. Upravuje vzťahy medzi MZVaEZ SR a SAMRS pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej pomoci v zmysle zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra zahraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu SAMRS.

2019
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2019

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2019

2018 
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2018
Dodatok č.1 ku Kontraktu na rok 2018
 

2017
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2017
Dodatok č.1 ku Kontraktu na rok 2017
Dodatok č.2 ku Kontraktu na rok 2017

2016
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2016
Dodatok č.1 ku Kontraktu (2016)
Dodatok č.2 ku Kontraktu (2016)

2015
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2015
Dodatok č.1 ku Kontraktu (2015)
Dodatok č.2 ku Kontraktu (2015)

2014
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2014
Dodatok č.1 ku Kontraktu (2014)
Dodatok č.2 ku Kontraktu (2014)

2013
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2013
Dodatok č.1 ku Kontraktu MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2013
Dodatok č.2  ku Kontraktu MZVaEZ a SAMRS na rok 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (2017)
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky(2016) 
Indikatívny rozpočet na roky 2016-2018
Indikatívny rozpočet na rok 2016 (MZVaEZ a SAMRS)
Spresnenie zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2016 

 

Plán boja proti korupcii a Akčný plán na rok 2019
Plán boja proti kurupcii a Akčný plán na rok 2017

Plán boja proti korupcii a Akčný plán na rok 2016
Plán boja proti korupcii a Akčný plán na rok 2015
Plán boja proti korupcii a Akčný plán na rok 2014
Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii za rok 2013