Home > Kto sme > Kariera

Kariera

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Voľné pracovné miesto
Účtovník/účtovníčka/mzdár/mzdárka

Druh pracovného pomeru
počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky

Termín nástupu
ASAP

Odmena (v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
1 300 – 1 600 € (podľa typu vzdelania a praxe)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Komplexné zabezpečovanie účtovnej a mzdovej agendy
komplexné vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie ( majetok, pohľadávky, záväzky, mzdy, interné doklady, pokladňa, sklad)
zostavovanie účtovnej závierky, inventúra a inventarizácia
zostavovanie mesačných a štvrťročných výkazov
kontrola a zúčtovanie cestovných výdavkov a poskytnutých záloh na základe zákona o cestovných náhradách
komplexná mzdová agenda, spracovávanie miezd zamestnancov
vystavovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, RLFO pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
spracovávanie výkazov pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP

Zoznam požadovaných dokladov
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti


Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 15.10.2019
Na adresu:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
alebo v elektronickej podobe na: jitka.navratilova@slovakaid.sk


Na obálke označiť: VK Účtovník/mzdár SAMRS
Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu určitú počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.
Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom  Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk  alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Požadované vzdelanie
Stredoškolské s maturitou, VŠ I. stupeň (VŠ II. stupeň výhodou) ekonomického zamerania

Ostatné znalosti
SAP – pokročilý (podmienkou)
Podvojné účtovníctvo - pokročilý
Mzdové účtovníctvo - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe
2

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Flexibilnosť, spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť