Home > Kto sme > Legislatíva

Legislatíva

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). Pôsobnosť SAMRS určuje § 5 zákona č. 392/2015 Z. z. o oficiálnej rozvojovej spolupráci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov z 5. decembra 2007.

Kontrakt organizácie s ústredným orgánom

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS sa uzatvára v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B1 zo dňa 18. decembra 2002 a podľa zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správ. Upravuje vzťahy medzi MZVaEZ SR ako zriaďovateľom a SAMRS ako priamo riadenou rozpočtovou organizáciou pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej pomoci v zmysle zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra zahraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu SAMRS.

2018
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2018

2017
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2017

2016
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2016
Dodatok č.1 ku Kontraktu (2016)
Dodatok č. 2 ku Kontraktu (2016)

2015
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2015
Dodatok č.1 ku Kontraktu (2015)

Dodatok č. 2 ku Kontraktu (2015)

2014
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2014
Dodatok č. 1 ku Kontraktu (2014)
Dodatok č. 2 ku Kontraktu (2014)

2013
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2013 
Dodatok č. 1 ku Kontraktu MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2013
Dodatok č. 2  ku Kontraktu MZVaEZ a SAMRS na rok 2013

V kontrakte sú práva a povinnosti zúčastnených strán vymedzené  nasledovne:

MZVaEZ SR:

- určuje obsahové zameranie činnosti a metodicky usmerňuje SAMRS;
- zabezpečuje financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. Kontraktu;
- schvaľuje objem finančných prostriedkov uvedených v čl. V., v rozsahu a termínoch vyplývajúcich z príslušných zákonných úprav, uznesení vlády SR a rozhodnutí ministra ZVaEZ SR;

- vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu;
- rozhoduje vo veciach pracovno-právnych vzťahov medzi riaditeľom SAMRS a MZVaEZ SR (najmä ZPC a dovolenky); tieto záležitosti podliehajú schváleniu sekciou medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci;
- schvaľuje návrhy Kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia Kontraktu, záverečnú správu o plnení Kontraktu a výročnú správu.


SAMRS:

- zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zriaďovacej listiny a interných normatívnych aktov;
- predkladá návrh rozdelenia /podľa ekonomickej klasifikácie/ objemu finančných prostriedkov určených na činnosť SAMRS v súlade so schváleným rozpočtom MZVaEZ SR;
- dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní jednotlivých limitov uvedených v tabuľke „Rozpočet SAMRS - výdavky“ v čl. V.;

- predkladá sekcii medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci a sekcii ekonomiky a všeobecnej správy MZVaEZ SR týždeň pred termínom konania hodnotenia a kontroly plnenia Kontraktu všetky potrebné podklady;
- informuje MZVaEZ SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia Kontraktu;
- vypracováva návrhy Kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia Kontraktu, záverečnú správu o plnení Kontraktu a výročnú správu.