Home > Kto sme > SlovakAid

SlovakAid

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

     

Oficiálna rozvojová spolupráca
Oficiálna rozvojová spolupráca (ODA - Official Development Assistance) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Vychádza z vnímania spoluzodpovednosti za globálny rozvoj, ku ktorému chcú vlády štátov takýmto spôsobom napomôcť. ODA je postavená na báze finančných prostriedkov, ktoré národné vlády vyčleňujú zo štátnych rozpočtov a následne ich buď transferujú medzinárodným inštitúciám ako napr. OSN, OECD, EÚ, zameraným na rozvojovú pomoc (multilaterálna rozvojová pomoc) alebo nimi financujú projekty a programy v nimi vybraných krajinách (bilaterálna rozvojová pomoc) alebo na základe dohody s partnerom (trilaterálna rozvojová pomoc). V dvoch posledných prípadoch ide o pomoc, ktorej geografické a sektorové smerovanie, spôsob poskytovania a výšku príspevkov definujú primárne štáty samotné.

SlovakAid
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid v roku 2003, kedy sa Slovensko z prijímateľskej krajiny stalo donorom. Táto zmena vyplynula z pozitívneho vývoja slovenskej politicko - ekonomickej situácie ako aj intergrácie do strategických medzinárodných štruktúr (EÚ, OECD, NATO). Od roku 2003 prešla slovenská rozvojová agenda dlhou cestou a stala sa účinným  nástrojom a integrálnou súčasťou zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Rezortu zahraničia sa podarilo vybudovať inštitucionálny, právny i strategický rámec rozvojovej pomoci. MZVEZ SR roku 2007 zriadilo Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá, v zmysle svojho štatútu, nadobudla kompetencie administratívnych a kontraktačných jednotiek Trustového fondu (ACU TF) a Bratislava - Belehrad fondu (ACU BBF), ktoré do vytvorenia agentúry realizovali projektové cykly v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci.
Štruktúra riadenia slovenskej rozvojovej pomoci
Na tvorbe a implementácii slovenskej rozvojovej spolupráce sa podieľa viacero vnútroštátnych subjektov:

  • Koordinátorom slovenskej rozvojovej pomoci je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci (ORPO) Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci (SMOP).
  • Základným nástrojom ministerstva pre koordináciu slovenskej rozvojovej pomoci je Koordinačný výbor pre oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenskej republiky, ktorý je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Členmi sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy a iní partneri poskytujúci rozvojovú pomoc (napr. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ďalšie orgány štátnej správy).
  • Implementačnou organizáciou slovenskej rozvojovej pomoci je Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. SAMRS bola zriadená ministerstvom zákonom č. 617/2007 Z.z., postavenie a pôsobnosť agentúry upravuje v súčasnosti platný  zákon č. 392 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z.z.

Prostredníctvom špecializovaných programov a grantových kôl dáva SAMRS možnosť národným subjektom realizovať projekty v cieľových krajinách. Na implementácii slovenskej rozvojovej pomoci sa podieľajú národné subjekty, medzi ktoré patria štátne a akademické inštitúcie, mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty.


   
 

Teritoriálne priority 

Od roku 2019 SR výraznejšie uplatňuje regionálny prístup, ktorý umožňuje realizáciu tematicky súvisiacich rozvojových intervencií vo viacerých krajinách regiónu, ako aj zdieľanie skúseností medzi partnerskými krajinami navzájom.

Teritoriálne priority na obdobie 2019-2023 sú rozdelené nasledovne:
1. Programové krajiny: Keňa, Moldavsko, Gruzínsko

2. Partnerské regióny a krajiny:
Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko)
Východné partnerstvo EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina)
Východná subsaharská Afrika (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda)
Blízky východ (Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria)
Afganistan

Program štipendií, program vysielania dobrovoľníkov a expertov a program podnikateľských partnerstiev môže byť realizovaný aj v krajinách mimo uvedených teritoriálnych priorít.


*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.

Sektorové priority

Vo všeobecnosti je rozvojová spolupráca Slovenskej republiky orientovaná na nasledovných 6 oblastí:

kvalitné vzdelávanie – odborné vzdelávanie so zameraním na vstup na trh práce a vlastné podnikanie, vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vybavenie školských zariadení;
dobré zdravie – základná zdravotná starostlivosť s dôrazom na matky a deti, výživové programy, vzdelávanie a osveta obyvateľstva v oblasti prevencie a zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie zdravotníckeho personálu, vybavenie zdravotníckych zariadení;
dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti – riadenie verejných financií, reforma verejného sektora, podpora právneho štátu a účasti občianskej spoločnosti na demokratických procesoch, budovanie kapacít samospráv a aktívna účasť občanov na rozvoji komunít, reforma bezpečnostného sektora, aktivity civilných expertov v medzinárodnom krízovom manažmente, prevencia konfliktov a podpora zmierovacích aktivít;
potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo – zavádzanie nových techník a postupov vo všetkých častiach hodnotového reťazca, spracovanie poľnohospodárskych produktov so zameraním na ich marketing a predaj,  potravinová bezpečnosť, tvorba pracovných miest;
infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov – vodné hospodárstvo, integrovaný manažment vodných a iných prírodných zdrojov, revitalizácia a ochrana ohrozených vodných zdrojov, zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadovej vody, odpadové hospodárstvo, zvyšovanie environmentálneho povedomia, energetická bezpečnosť a využívanie alternatívnych zdrojov energie, udržateľný rozvoj sídiel, zvyšovanie odolnosti voči prírodným katastrofám vrátane zmeny klímy, ochrana pôdy, zníženie degradácie a vysušovania pôdy, ako aj zastavenie straty biodiverzity, ochrana a obnova ekosystémov a ich služieb a obnova degradovaných ekosystémov;
podpora tvorby trhového prostredia – podpora mikro, malého a stredného podnikania, zavádzanie inovácií, tvorba pracovných miest.

V projektoch a aktivitách SlovakAid sú integrované aj tzv. prierezové témy, ktorými sú 1. Životné prostredie a zmena klímy2. Rovnosť príležitostí. Ich začlenenie do projektov a aktivít sa posudzuje v každom zo šiestich prioritných sektorov.

Nástroje slovenskej rozvojovej spolupráce:

a) poskytnutie dotácie
b) poskytnutie finančného príspevku,
c) 
zadanie zákazky,
d) poskytnutie vedomostí a skúseností,
e) darovanie hnuteľného majetku štátu,
f) vládne štipendiá,
g) odpustenie dlhu,
h) poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru,

i) vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu, 
j) ďalšie nástroje, o ktorých rozhodne vláda.

Do multilaterálnej pomoci je Slovenská republika zapojená najmä prostredníctvom rozvojových aktivít EÚ a medzinárodných organizácií a inštitúcií ako je Organizácia spojených národov, skupina Svetovej banky a Európska banka pre obnovu a rozvoj. Rozvojovú spoluprácu realizuje formou zapájania sa do rozhodovacích procesov, ako aj formou poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a zvyšovaním základného imania medzinárodných finančných inštitúcií. 

   


Dokumenty:
Zákon č. 392 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z.z.

Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2019-2023
Medium-Term Strategy for Development Cooperation of the Slovak Republic for 2019-2023

Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2014-2018
Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2009-2013

Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2019
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2018
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2017
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2016
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2015
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2014

Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2013

Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2015
Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2014
Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2013
Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2012