Domov > Novinky > Stratégia pre rozvojovú spoluprácu s Keňou na roky 2014 - 2018

Stratégia pre rozvojovú spoluprácu s Keňou na roky 2014 - 2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia


Dňa 19. septembra 2013, Ministerstvo zahraničných  vecí  a európskych  záležitostí Slovenskej  republiky schválilo strategický dokument pre Keňu na roky 2014 - 2018, ktorý by mal priniesť nový impulz a zároveň určiť smerovanie v našom úsilí pomôcť Keni znížiť chudobu a zlepšiť príležitosti pre svojich obyvateľov. 

Ide o prvý strategický dokument, ktorý bol vypracovaný v rámci rozvojovej spolupráce SR s jej programovými krajinami.  Programový prístup znamená posun k systematickejšej a zároveň cielenej spolupráci, ktorá vychádza z analýzy potrieb kenskej spoločnosti a komparatívnych výhod a skúseností SR v príslušných sektoroch. Táto stratégia vo veľkej miere čerpá z národnej rozvojovej stratégie – Vízia 2030 a bola vypracovaná na základe konzultácií s predstaviteľmi kenskej vlády, ako aj kenských a slovenských mimovládnych organizácií.

Programový dokument obsahuje prehľad doterajších rozvojových aktivít a iniciatív SR v Keni a definuje základné princípy, prioritné oblasti a ciele rozvojovej spolupráce SR  s Keňou v období 2014 – 2018. Stratégia aplikuje systematickejší prístup k rozvojovej spolupráci tým, že okrem cieľov definuje aj výsledky, ku ktorým budú jednotlivé intervencie v rámci jej realizácie prispievať. V nasledujúcich štyroch rokoch budú z prostriedkov SlovakAid podporované výlučne tie iniciatívy, ktoré budú prispievať k napĺňaniu cieľov a výsledkov definovaných v tomto strategickom dokumente.

Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Keňou na roky 2014 - 2018 definuje štyri hlavné ciele rozvojovej spolupráce SR v Keni:

  • Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky, sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti
  • Znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností
  • Znižovať chudobu a posilniť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom podpory ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva
  • Prispievať k posilňovaniu demokratického politického systému, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a implementácii reforiem, najmä prostredníctvom zdieľania transformačných a reformných skúseností SR