Home > Novinky > Výzva na EU kofinancované projekty

Výzva na EU kofinancované projekty

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

(c) Človek v ohrození

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje dňa 27.4.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora slovenských subjektov, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA, posilnenie podielu SR na európskej rozvojovej spolupráci a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie.

Výzva SAMRS/2016/EK/1
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:

Formulár Projektového dokumentu
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty
Program školení

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Usmernenie pre vyúčtovanie projektu
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
OECD CRS kódy
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 27.5.2016. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 27.5.2016 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.