Domov > Novinky > Humanitárna pomoc 2018/1

Humanitárna pomoc 2018/1

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Foto: Humanistické centrum Narovinu, o.z.
 
Humanitárna pomoc
 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s Mechanizmom poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  a s humanitárnymi potrebami Sýrie a susedných krajín, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej stabilizačnej pomoci v Sýrii a susedných krajinách Blízkeho a Stredného východu na rok 2018.

Cieľom výzvy je prispieť k stabilizácii a zlepšeniu životných podmienok najmä detí a mladej generácie žijúcich v komunitách utečencov, vnútorne presídlených ľudí, prípadne vracajúcich sa do krajiny pôvodu, s prednostným zameraním sa na Sýriu a región Blízkeho a Stredného východu.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci humanitárnej pomoci:

Výzva SYR 2018/1


Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 5 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 6 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

 

 

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

 

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 16.5.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 16.5.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.