Home > Novinky > Zapájanie podnikateľského sektora do rozvojových projektov SlovakAid

Zapájanie podnikateľského sektora do rozvojových projektov SlovakAid

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu zapája podnikateľský sektor do projektov rozvojovej spolupráce od roku 2014. Doposiaľ sa podporilo zrealizovať 15 projektov v celkovej sume vyše 990 tisíc eur. Plánovaná alokácia na projekty v rámci Programu podnikateľských partnerstiev na rok 2019 predstavuje sumu 500 tisíc eur. Momentálne pripravujeme výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie, ktorá bude zverejnená na www.slovakaid.sk začiatkom februára 2019.

Program podnikateľských partnerstiev má za cieľ:

  • Podporiť vytváranie nových podnikateľských partnerstiev
  • Posilniť rozvojové aktivity slovenských podnikateľov
  • Rozšíriť aktivity a rozvojový vplyv súkromného sektora pôsobiaceho v rozvojových krajinách 

​Príklady spolupráce s podnikateľským sektorom

Cieľom ďalšieho projektu je naštartovať komplexnejšiu spolupráca s miestnym podnikateľským partnerom a iniciovať spoluprácu s verejnými inštitúciami na Ukrajine v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. Firma Enviroline, s.r.o. Košice v rámci SlovakAid projektu vzdeláva projektantov v oblasti využívania moderných technológií, postupov a implementácie EÚ noriem pri vodohospodárskych stavieb a poskytuje výmenu skúseností z realizovaných projektov na Slovensku.  Zámerom je vytvoriť základy pre dlhodobú spoluprácu. Pilotným a partnerským mestom pri praktickej časti školenia je mesto Žovkva. Spolupráca bude zameraná na zber a triedenie vstupných materiálov, zrealizuje sa prieskum na mieste a konzultácie s prevádzkovateľmi sieti a úradov, ktoré zastrešujú tému životného prostredia. Následne bude vypracovaná štúdia zameraná na zásobovanie vodou a  odvádzanie a čistenie odpadových vôd v meste Žovkva. Dôležitou súčasťou projektu je  zvyšovanie povedomia a objasnenie významu a potreby vypracovať strategické dokumenty pre mestá, obce a regióny, ktoré vedú k efektívnejšiemu plánovaniu a úspore. Informačné podujatie sa bude realizovať v lete 2019. Podporujeme dlhodobejšie a komplexnejšie riešenia v oblasti kvality životného prostredia. 

V Afganistane v spolupráci so spoločnosťou PeWaS, s.r.o. sa od 2016 realizuje projekt, ktorý má za cieľ  v oblasti poľnohospodárstva zvýšiť výnos plodín a znížiť spotrebu vody použitím systému Aquaholder. Tento produkt má schopnosť viazať vodu v pôde a uvoľňovať ju v čase nedostatku vlahy. Realizoval sa výskum v 7 lokalitách mesta Herat. V 3 skleníkoch sa pestovali uhorky a na 4 otvorených poliach sa pestovala pšenica. Cieľom bolo sledovať účinky produktu na klíčivosť a vzchádzavosť vybraných plodín a úsporu vody. V priebehu testovacieho obdobia produktov v podmienkach Afganistanu sa sledovala poľná vzchádzavosť osiva, hmotnosť biomasy a obsah vody v pôde. Testovaním sa dospelo k záveru, že použitie výrobku je ekonomicky výhodnejšie pre plodiny ako je sezam, sójové bôby, cícer, uhorky a paradajky. Ide o tradičné poľnohospodárske plodiny v Afganistane. Ďalej sa tento produkt použil na pestovanie pšenice a hrachu na poliach bez umelého zavlažovania. Výsledky testov a ekonomickejšie riešenie v oblasti poľnohospodárstva boli prezentované lokálnym farmárom s cieľom posilnenia podnikateľských partnerstiev. Za jeden z najväčších prínosov projektu sa považuje vylepšenie procesu prípravy obaleného osiva. Proces sa podarilo urýchliť a najmä vylepšiť, kedy sa pozorovalo zvýšenie efektivity procesu o 40 %. Použitím tohto prípravku sa podarilo dosiahnuť úsporu vody na zavlažovanie takmer 50 %. Najvýraznejšie výsledky sa dosiahli v prípade pestovania cíceru a pšenice, kedy sa bez zavlažovania dosiahlo výrazné zvýšenie výnosu plodín. Do budúcnosti sa plánuje zvýšenie počtu testovacích polí s cieľom väčšej propagácie riešenia priamo u farmárov. Podporujeme inovácie a nové metódy.

Posilňujeme nové podnikateľské aktivity a budujeme podnikateľské partnerstvá. Cieľom projektu SAPREN – Slovak Afghan Partnership in Renewable Energy sú aktivity zamerané na analýzu trhu a predstavenie solárnych riešení pri nedostatku elektriny najmä v odľahlejších provinciách Afganistanu. V rámci projektu spoločnosť Elvosolar, a.s. zrealizovala analýzu trhu a legislatívy, uskutočnila 11 workshopov, 12 pracovných stretnutí s predstaviteľmi verejného sektora a 5 stretnutí s potenciálnymi partnermi. V spolupráci s exportno-importnou bankou SR, ktorá poskytuje viazanú obchodnú pomoc pre nízkopríjmové krajiny je spoločnosť schopná ponúknuť a realizovať projekty s vysokou kvalitou a efektívnosťou pri polovičných investičných nákladoch. Témou stretnutí boli riešenia výroby a uskladnenia elektrickej energie a možnosti ohrevu teplej úžitkovej vody využitím slnečnej energie. Výsledkom sú reálne ponuky na riešenie obnoviteľného zdroja prostredníctvom vybudovania Fotovoltickej elektrárne pre inštitúcie ako Letisko Mazar e Sharif, Ministerstvo práce, Ministerstvo financií a Industry Green Park. 

Etiópii podporuje SlovakAid projekt v oblasti riadenia poľnohospodárskej výroby, výskumu a vývoja. Zvyšujeme výnosnosť poľnohospodárskej produkcie a spracovania produktov. Spoločnosť Ten Senses s.r.o. v rámci projektu, ktorý je podporovaný cez SlovakAid má za cieľ spustiť podnikateľský plán v oblasti pestovania makadamových sadeníc a podporí udržateľné podnikateľské partnerstva Fair Trade.  Cieľom je získať vhodný pozemok na výstavbu farmy na pestovanie makadamových sadeníc minimálne po dobu 5 rokov. Vybudovať menšiu testovaciu škôlku pre pestovanie makadamových sadeníc v etiópskych podmienkach. Vypestovať vysokokvalitné štepené sadenice, ktoré budú dobrým základom pre budúce sadenicové škôlky v Etiópii. Vyškoliť 150 farmárov v oblastiach Guji a Oromia State na juhu Etiópie a podporiť malých farmárov kávy a rozšíriť ich činnosť o pestovanie makadamových sadeníc v rámci existujúcich fariem.