Home > Rozvojova pomoc > Keňa

Keňa

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
KEŇA
Ako pomáhame: 

Keňa je tradičný partnerom Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej spolupráce. Slovenské mimovládne organizácie pôsobia v Keni od polovice 90-tych rokov a SlovakAid od svojho vzniku v roku 2003. Desiatky úspešných projektov sa doteraz zameriavali najmä na zdravotníctvo, školstvo, rozvoj vidieka a poľnohospodárstvo. V roku 2012 sa uskutočnilo v Nairobi prvé slovenské rozvojové fórum, v septembri 2013 schválilo MZVaEZ SR strategické zameranie rozvojovej spolupráce SR s Keňou (tzv. Country Strategy Paper - CSP)  a v novembri 2013 vstúpila do platnosti medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci. Rozvojová spolupráca s Keňou stavia na dlhodobej tradícii, dobrom mene SlovakAid v krajine a perspektíve komplexného programového pôsobenia zahŕňajúceho mimovládne a akademické organizácie, štátne inštitúcie a podnikateľské subjekty.

Rozvojová spolupráca  s Keňou sa zameriava najmä na:

  • zdravotnú starostlivosť – zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky, sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti;
  • vzdelávanie - znižovanie úrovne nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností;
  • poľnohospodárstvo – znižovanie chudoby a posilňovanie potravinovej bezpečnosti prostredníctvom podpory ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva;
  • dobrú správu vecí verejných – posilňovanie demokratického politického systému, právneho štátu a implementácia reforiem, najmä prostredníctvom zdieľania transformačných a reformných skúseností SR.

Nástroje: blokové dotácie, malá dotačná schéma, finančné príspevky poskytované ZÚ SR (mikrogranty), dodávanie tovarov a služieb, CETIR (Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem), podpora začínajúcich podnikateľských partnerstiev (Start Up), trilaterálna spolupráca, finančné príspevky, nástroj spolupráce SR a UNDP, Fond technickej spolupráce SR a EBOR.

Spoločný projekt V4 v Keni
 

* Zdroj údajov v tabuľke: www.worldbank.org; www.cia.gov.


DATABÁZA PROJEKTOV SlovakAid: 
Fotogaléria: