Home > Technicka pomoc > Bielorusko

Bielorusko

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
BIELORUSKO
Ako pomáhame: 

Bielorusko je zaradené medzi teritoriálne priority SlovakAid ako súčasť programu Východného partnerstva. Napriek rozdielnemu stavu ekonomického, politického a eurointegračného procesu  krajín Východného partnerstva ich spája záujem o zdieľanie slovenských skúseností z transformačného a integračného procesu. Spolupráca s krajinami Východného partnerstva v oblasti rozvojovej spolupráce potvrdzuje záujem SR mať na východ od svojich hraníc spoľahlivých a ekonomicky i politicky stabilných partnerov.

Program odovzdávania transformačných skúseností vychádza z hlavnej komparatívnej výhody SR, ktorou je nedávna skúsenosť z budovania štátnosti a štátnych inštitúcií, z demokratizácie spoločnosti, z aplikovania reforiem a z tvorby trhového prostredia, ako aj z integračného procesu do EÚ a NATO.  Program realizuje SR predovšetkým formou technickej pomoci.

Cieľ programu: podpora demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v oblastiach relevantných pre prijímateľov.

Teritoriálne zameranie: krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva, primárne projektové krajiny slovenskej ODA – Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo*, Ukrajina.

Sektorové zameranie: sektorové priority vychádzajú z potrieb zadefinovaných partnerskými krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva  a z expertných kapacít slovenských vládnych,  mimovládnych a podnikateľských subjektov. 

  • reforma a riadenie verejných financií, daňová reforma, riadenie a využívanie finančných nástrojov EÚ;
  • reforma bezpečnostného sektora;
  • energetika so zameraním na energetickú bezpečnosť a alternatívne zdroje;
  • podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania;
  • ochrana vôd, vodné a odpadové hospodárstvo;
  • potravinová bezpečnosť - zavádzanie noriem a štandardov EÚ;
  • decentralizácia a  reforma verejnej správy;
  • budovanie občianskej spoločnosti a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora.

Nástroje: malá dotačná schéma, blokové dotácie, CETIR, trilaterálna spolupráca, finančné príspevky poskytované ZÚ SR (mikrogranty), nástroj spolupráce SR a UNDP, Fond technickej spolupráce SR a EBOR.

 
 * V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.

* Zdroj údajov v tabuľke: www.worldbank.org; www.cia.gov.

DATABÁZA PROJEKTOV SlovakAid: 
Fotogaléria: