Home > Technicka pomoc > Kosovo

Kosovo

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
KOSOVO
Ako pomáhame: 

Albánsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo reprezentujú západobalkánsky vektor SlovakAid, ktorý sa začal rozvíjať v roku 2003 a dlhodobo predstavuje dôležitý pilier rozvojovej spolupráce SR. Napriek postupnému presunu ťažiska slovenskej rozvojovej spolupráce do krajín Východného partnerstva ostanú medzi prioritami aj vybrané krajiny západného Balkánu, ktorých integrácia do EÚ sa javí ako dlhodobejší proces. Geografická blízkosť regiónu, porovnateľné historické skúsenosti, záujem o slovenské transformačné skúsenosti a pretrvávajúce rozvojové potreby determinujú pokračovanie pôsobenia SlovakAid v týchto krajinách.

Program odovzdávania transformačných skúseností vychádza z hlavnej komparatívnej výhody SR, ktorou je nedávna skúsenosť z budovania štátnosti a štátnych inštitúcií, z demokratizácie spoločnosti, z aplikovania reforiem a z tvorby trhového prostredia, ako aj z integračného procesu do EÚ a NATO.  Program realizuje SR predovšetkým formou technickej pomoci.

Cieľ programu: podpora demokratizačného a reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v oblastiach relevantných pre prijímateľov.

Teritoriálne zameranie: krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva, primárne projektové krajiny slovenskej ODA – Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo*, Ukrajina.

Sektorové zameranie: sektorové priority vychádzajú z potrieb zadefinovaných partnerskými krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva a z expertných kapacít slovenských vládnych, mimovládnych a podnikateľských subjektov. 

  • reforma a riadenie verejných financií, daňová reforma, riadenie a využívanie finančných nástrojov EÚ;
  • reforma bezpečnostného sektora;
  • energetika so zameraním na energetickú bezpečnosť a alternatívne zdroje;
  • podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania;
  • ochrana vôd, vodné a odpadové hospodárstvo;
  • potravinová bezpečnosť - zavádzanie noriem a štandardov EÚ;
  • decentralizácia a  reforma verejnej správy;
  • budovanie občianskej spoločnosti a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora.

Nástroje: malá dotačná schéma, blokové dotácie, CETIR, trilaterálna spolupráca, finančné príspevky poskytované ZÚ SR (mikrogranty), nástroj spolupráce SR a UNDP, Fond technickej spolupráce SR a EBOR.


*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
 

DATABÁZA PROJEKTOV SlovakAid: 
Fotogaléria: