Home > Verejne obstaravanie > Oznámenia

Oznámenia

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Oznámenie o uskutočnení prípravných trhových konzultácií

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7, 811 04 Bratislava

 

Názov predmetu zákazky: 

Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) oznamuje verejný obstarávateľ účastníkom trhu, že v termíne od 04.10.2017 do 24.10.2017 uskutočnuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom prípravy verejného obstarávania a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Verejný obstarávateľ priamo požiada o účasť v PTK hospodárske subjekty:

V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK kontaktujte verejného obstarávateľa elektronicky na e-mailovej adrese: petra.polaskova@slovakaid.sk

V Bratislave dňa: 04.10.2017