Home > Verejne obstaravanie > Výzvy

Výzvy

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Výzva na predkladanie ponúk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Drotárska cesta 46
811 02 Bratislava

Kontaktné miesto:
Tendrex, s. r. o.
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Šlachta
Tel: +421 918908594; +421 255567007
Fax: +421 255567007
E-mail: slachta@tendrex.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničných destinácií pre potreby verejného obstarávateľa.

Služby sa týkajú:
- zabezpečenia rezervácie leteniek, resp. spiatočných leteniek v ekonomickej triede,
- zabezpečenia storna a zmeny rezervácie leteniek,
- doručenia leteniek v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom,
- poradenstva a konzultácií v oblasti rezervácií leteniek a ostatných cestovných dokladov,
- v prípade potreby poskytnutia služieb priamo u verejného obstarávateľa,
- na požiadanie poskytovanie informácií verejnému obstarávateľovi o službách jednotlivých leteckých spoločností,
- upozornenia verejného obstarávateľa na povinnosť vybavenia vstupného cestovného víza do krajiny príletu (resp. tranzitného víza),
- zabezpečenie prepravy batožiny na základe požiadaviek verejného obstarávateľa a jej doručovanie v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom.

Destinácie do ktorých sa budú zabezpečovať spiatočné letenky sú: Srbsko (Belahrad), Čierna Hora (Podgorica), Macedónsko (Skopje), Bosna a Hercegovina (Sarajevo), Chorvátsko (Zagreb), Ukrajina (Kijev), Moldavsko (Kišinev), Irak (Bagdad), Tunisko (Tunis), Keňa (Nairobi), Egypt (Káhira), Gruzínsko (Tbilisi) a Belgicko (Brusel). Predpokladané miesta odletov sú: Bratislava, Viedeň, Budapešť. Na požiadavku verejného obstarávateľa musí uchádzač zabezpečiť spiatočné letenky z uvedených destinácií ako miesta začiatku cesty a príletom do Bratislavy, Viedne alebo Budapešti.

4. Kódy CPV:
Hlavný slovník: 60440000 – 4 Letecké a súvisiace služby

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 19 501 EUR bez DPH.

6. Použitie elektronickej aukcie:
Nie

7. Podmienky účasti uchádzačov:

OSOBNÉ POSTAVENIE
§ 26 ods. 1
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,

Minimálne požadovaná úroveň štandardov:
§ 26 ods. 2
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uchádzač zapísaný do Zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienky účasti prostredníctvom elektronického výpisu zo Zoznamu podnikateľov, dostupného na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (nie je potrebné predkladať žiadny doklad).

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukázať splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, musí každý člen skupiny dodávateľov.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať aj v súlade s § 26 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
§ 27 ods. 1
Neaplikuje sa.
TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ
§ 28 ods. 1, § 29, § 30
§ 28 ods. 1

Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,

Minimálne požadovaná úroveň štandardov:
1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky (2011 - 2013), doplnený o:
- cenu zákazky,
- lehotu dodania zákazky,
- odberateľa,
- potvrdenie o kvalite zákazky.

Dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého bola zákazka dodaná
Ako služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať zákazky na zabezpečenie leteniek a služieb s tým súvisiacich. Uchádzač musí preukázať poskytnutie minimálne 3 zákaziek na zabezpečenie leteniek a služieb s tým súvisiacich, každá v minimálnej hodnote aspoň 10 000,- EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky (2011 - 2013).
Všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačmi na preukázanie splnenia podmienok účasti musia byť predložené ako originály, alebo ich úradne overené fotokópie, ak nie je stanovené inak.

8. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať minimálne tieto dokumenty:
- doklady podľa bodu 7. Podmienky účasti uchádzačov (doklady na preukázanie osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní)
- vyplnenú tabuľku Ceny leteniek do stanovených destinácií (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk).

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za nacenenú vzorku leteniek podľa tabuľky Ceny leteniek do stanovených destinácií (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk).

10. Lehota a miesto predkladania ponúk:
Ponuky musia byť predložené osobne, poštou alebo kuriérom v lehote do 04.02.2014 do
10:00 hod. na adrese:
Tendrex, s. r. o.
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava
slachta@tendrex.sk

11. Požiadavky na označenie ponúk:

Uchádzač predloží ponuku osobne, poštou alebo kuriérom. Ak ponuku predloží osobne, poštou alebo kuriérom, predloží ju v uzavretom nepriehľadnom obale s uvedením adresy uvedenej v bode 10. tejto výzvy na predkladanie ponúk a názvu a sídla alebo mena a miesta podnikania uchádzača. Na obale ponuky bude ďalej uvedené: „Zabezpečenie leteniek – NEOTVÁRAŤ!“

12. Výsledok verejného obstarávania:
Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku, budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk. S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová dohoda.

13. Ďalšie dôležité informácie:
Letenky budú dodávané úspešným uchádzačom na základe objednávok, vystavených v súlade s rámcovou dohodou. Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť požadované letenky do 3 pracovných dní odo dňa vystavenia a doručenia objednávky, obsahujúcej všetky potrebné údaje. Cena leteniek uvedená uchádzačom v tabuľke Ceny leteniek do stanovených destinácií (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk) sú ceny maximálne, nemôžu byť počas trvania zmluvy prekročené, avšak v prípade, ak je cena konkrétnej letenky v čase vystavenia objednávky v aktuálnej ponuke úspešného uchádzača lacnejšia, bude povinný ju poskytnúť za túto zníženú cenu. Verejný obstarávateľ môže zakúpiť letenku od iného dodávateľa za predpokladu, že cena letenky do niektorej zo stanovených destinácií podľa aktuálnej ponuky úspešného uchádzača je vyššia ako cena do tej istej destinácie podľa ponuky iného dodávateľa.

V Bratislave 22.01.2014

Za verejného obstarávateľa: Mgr. Lucia Lacková, riaditeľka SAMRS


Výzva a príloha č. 1 "Ceny leteniek do stanovených destinácií":
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia